Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Oluşturulma Tarihi : 2024-07-08 17:45:45
  • Son Güncelleme: 2024-07-08 17:46:30
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 881760
  •    23
  •    0
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/aR5g8D

 MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 12- Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarını hizmetin başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde hazırlayarak, güncel bir örneğini valiliğin talep etmesi veya Bakanlık/valilik denetimlerinde ibraz edilmek üzere hazır halde bulundurur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alan eğitimleri” ibaresi “hizmet içi ve alan eğitimleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Hizmet içi ve alan eğitimleri bizzat Bakanlıkça verilebileceği gibi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumları tarafından da verilebilir. Hizmet içi eğitimler özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum, kuruluş veya özel güvenlik şirketleri tarafından kendi personeline yönelik olarak da verilebilir. Özel güvenlik şirketleri, ilgili kişi, kurum veya kuruluşların kendi personeline ve özel güvenlik eğitim kurumlarının talep edenlere yönelik vereceği özel güvenlik alanına ilişkin hizmet içi eğitimlerin müfredatları Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın oluşturacağı komisyon tarafından izin verilen hizmet içi eğitimler verilebilir. Alan eğitimlerinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.