Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Oluşturulma Tarihi : 2022-11-18 07:56:52
  • Son Güncelleme: 2022-11-18 07:57:42
  • Yazar/Hazırlayan: Belirtilmemiş
  • Yükleyen: Ersoy İnce
  • Doküman No: 155476
  •    252
  •    2
  •    0
  •    0
  •    https://isg.email/FT9kmL

Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi ve üçüncü fıkrasına eklenen ibare, 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu fıkrası, yürürlükten kaldırılan üçüncü ve yedinci fıkraları ve aynı maddeye eklenen onuncu ve on birinci fıkralar, 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkraya eklenen (h) bendi 31/12/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.