Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.

Sevcan Arslan


Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karıştıktan sonra bertaraf edildiği arıtma tesisleri.

Sevcan Arslan


Sürücüyü fiziksel olarak tamamen içine alan ve sürücünün alanına dış havanın serbest geçişini engelleyen sürücü muhafazası.

Sevcan Arslan


Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçasıdır.

Ersoy İnce


Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı bağlayan bükülgen kablodur.

Ersoy İnce


bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır.

Sevcan Arslan


Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletmeyi, kıyılarda, limanlar içinde veya arasında römorkaj, pilotaj ve bütün liman hizmetlerini yerine getirmeyi ve Türkiye’de deniz yolu ile ticaret hakkını belirtir.

Ersoy İnce


Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre İdarece kabul görmüş gemi ya da gemilerle kabotaj hattında düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izin.

Sevcan Arslan


Yer kürenin katı özelliğe sahip, ortalama 35 km kalınlığındaki en üst katmanı. Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk olmak üzere iki çeşidi vardır. Okyanusal kabuk kıtasal kabuğa göre daha yoğun, ince ve okyanusal kabuğun kayaçları kıtasal kabuğa göre daha gençtir.

Ersoy İnce


İnsanların veya toplumun, mevcut sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve teknik koşullar dikkate alındığında, katlanabileceği kayıpların derecesi. Mühendislikte ise, yapıların belirli büyüklükteki riskler karşısında beklenen ve kabul edilen davranışları olarak tanımlanır.

Ersoy İnce


Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

Burak Tuna


Mültecilerin sığınma ülkesine vardıklarında kabul edilmeleri işlemlerinin gerçekleştirildiği ve başvuruları ile ilgili kesin karar verilinceye kadar, temel bakım ve acil ihtiyaçlarının karşılanacağı ve sosyal etkinliklerden faydalanacakları yerdir.

Ersoy İnce


Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta noktasına, doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına yada toprağa iletken olarak bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği geçen akımdır.

Burak Tuna


Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdivendir.

Burak Tuna


Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğudur.

Burak Tuna


Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır.

Burak Tuna


Arazi ve arsa gibi her türlü taşınmaz malın sahibi, konumu, sınırı, alanı ve değerinin ölçülerek belirlenip bir plan üzerinde gösterilmesi işlemidir.

Ersoy İnce


Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

Ersoy İnce


Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerleridir.

Burak Tuna


Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasıdır.

Burak Tuna


Kadın Terzisi, kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket, gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin isteğine göre imal eden ve bunların onarımını yapan kişidir.

Ersoy İnce


Kerpiçten örülmüş, bazen çamurla sıvanmış duvarlar ve ağır toprak damlar. Ağaç kütüklerinden lento ve hatıl kullanılmaktadır.

Ersoy İnce


Çamur harçlı molozdan yontulmuş çimento harçlı taşlara kadar değişik tipler mevcuttur. Bazen sadece bodrumlar taştan yapılır.

Ersoy İnce


Çok kullanılan bir inşaat malzemesidir. Hafif, ekonomik ve ayrıca estetik yapılar elde edilebilir.

Ersoy İnce


Taşıyıcı duvarları taş, tuğla kerpiç ve beton briket gibi malzemelerle inşa edilmiş yapı türü. Bu tür yapılardan döşemeleri ahşap olanlara yarım kagir, betonarme olanlara ise kâgir (yığma) yapı denilmektedir. Farsça kâr-gir kelimesinden geldiği için bazen de “kârgir”biçiminde söylenmektedir.

Ersoy İnce


Kâğıt Üretim Elemanı, bitkisel selülozun mekanik veya kimyasal yollarla liflendirilmesiyle veya atık kağıtların ve paçavraların yeniden liflendirilmesiyle elde edilen hamurları, üzerinde baskı yapmaya elverişli tabaka hâline getiren kişidir.

Ersoy İnce


Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilmiş mobilya elemanlarında belirlenmiş motiflere göre oyulmuş yuvalara farklı türden ahşap, gümüş, sedef ve benzeri malzemelerden yapılmış eşleniklerinin yerleştirilmesiyle yapılan işlemdir.

Ersoy İnce


Ağaç tokmak ve kalafat demiri kullanarak katranlı pamuk veya kendir ipi ile bükülmüş malzemeyi elemanların birleşim yerlerine yerleştirme işlemidir.

Ersoy İnce


Afet ve kazalarda oluşan yıkıntıları ve yük bindirmelerini kaldırmada kullanılan basit kaldırma aletidir.

Ersoy İnce


Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarıdır.

Burak Tuna


Yastıklar ince, hafif ve kolay kullanımlıdır.Çelik takviyelidir.. Özel yüzeyi sayesinde iki yastık üst üste kullanılabilir. Kare ve dikdörtgen şekilli, 1 ile 64 ton arası kaldırma gücüne sahip 15 değişik boyu mevcuttur. 8 Bar basınçlı hava ile kullanılır.

Ersoy İnce


Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.

Burak Tuna


5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyerinin sahibi olan ya da bu işyerinde çalışanlardan; a) en az ilköğretim mezunu olan, b) on altı yaşını doldurmuş olan, c) mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendiren, kişilere odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde verilir.

Sevcan Arslan


Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkinin belli koşullar altında belirlenmesi için yapılan işlemler dizisidir. Uzunluk, ağırlık, sertlik, elektrik direnç vb. gibi herhangi büyüklüklerin ölçümlerini yapan aletlerin kabul edilen bir ölçüte göre ayarlarının yapılması ve hata sınırlarının belirlenmesi olarak anlaşılır.

Ersoy İnce


Tablaları her tarafta eşit kalınlığa getirmek için kullanılan zımpara makinesidir.

Ersoy İnce


Etkisini saniyeler, dakikalar veya birkaç gün içinde kaybeden kimyasal ajanlardır.

Ersoy İnce


Etkisi birkaç hafta veya daha fazla süren kimyasal ajanlardır.

Ersoy İnce


Afet nedeniyle konutları yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerden hak sahibi olanlar için devlet veya özel kuruluşlar tarafından yaptırılan daimi iskân konutudur.

Ersoy İnce


Kalite yönetiminin , kalite şartlarının gerçekleştirilmesi için güvence sağlamaya odaklanan bölümü.

Orkun ÇOBAN


Özdeş parçaları istenilen ölçü tamlığı sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan ve takım tezgâhları ile çalışabilen aygıttır.

Ersoy İnce


Betonarme yapı elemanlarının yapımı için projesine uygun olarak üretilerek içerisine demir donatı döşenen, beton dökülen ve genellikle sökülen sistem.

Sevcan Arslan


Betonarme kalıplarında düşey taşıyıcılarının oluşturduğu sistem.

Sevcan Arslan


Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinin betona yapışmadan kolayca ayrılmasını sağlayan özel yağ.

Sevcan Arslan


Betonarme yapı elemanlarının yapımında yüzey kaplaması olarak kullanılan ahşap, kompozit (karma) ya da suni olarak üretilen ve kalıp elemanlarının bir bileşeni olan yüzey kaplama malzemeleridir.

Ersoy İnce


Beton dökümü sırasında beton ağırlığı ve döküm işlemlerinden gelen yükler nedeni ile kalıpta meydana gelebilecek düzlemden sapmadır.

Ersoy İnce


Kalıp elemanlarının bağlantılarında meydana gelebilecek açılmalardır.

Ersoy İnce


Genelde kolon ve perde duvar kalıplarında beton dökümü sırasında meydana gelebilecek genişlemelerdir.

Ersoy İnce


Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi

Orkun ÇOBAN


Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen doküman.

Orkun ÇOBAN


Eşdeğer doz hesabında kullanılmak üzere, soğurulan doz ile çarpılan ve radyasyonun türüne göre belirlenmiş faktörlerdir.

Ersoy İnce


Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan husus

Orkun ÇOBAN


Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan bölümü.

Orkun ÇOBAN


Bir ürünün, prosesin veya sistemin bir şartla ilgili yapısal karakteristiği.

Orkun ÇOBAN


Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesine odaklanan bölümü.

Orkun ÇOBAN


Belirli bir projeye, ürüne prosese veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını belirleyen doküman.

Orkun ÇOBAN


Kalite yönetiminin, kalite hedeflerinin oluşturulmasına odaklanan ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş proseslerini ve ilgili kaynaklarını belirleyen bölümü

Orkun ÇOBAN


İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların, sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Neşe Cizreliogulları


Üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletler arası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

Neşe Cizreliogulları


En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve/veya uygunsuzlukların yönetime bildiriminden sorumlu kişidir.

Burak Tuna


Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi.

Orkun ÇOBAN


Bir kuruluşun kalite bakımından sevk ve idaresi için koordine edilmiş faaliyetler.

Orkun ÇOBAN


Tek yüzeyli ve beşik örtüsü çatılarda mahyaya dik doğrultuda çatının iki yanında bulunan, genelde tek yüzeyli çatılar için dik üçgen; beşik örtüsü çatılar için ise ikizkenar üçgen şeklinde duvarlardır.

Ersoy İnce


İlki 1963 yılında onaylanarak uygulanmaya başlanmış olan, toplam yatırımlar ve harcamalar, ülkedeki talep durumu ve tasarruf eğilimleri göz önüne alınarak hedeflenen büyümeye ulaşılmayı amaçlayan, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, onay yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan plandır.

Ersoy İnce


1gram suyun sıcaklığını 14,5C den 15,5C ye yükseltmek için verilmesi gereken ısı miktarına 1 kalori denir; ısı birimi olarak kullanılır.

Ersoy İnce


Kaloriferci, kalorifer tesisatının bakım, onarım gibi çalışmalarını yapan kişidir.

Ersoy İnce


Dikmeleri ayarlamak ve sıkıştırmak için dikme altlarına yerleştirilen özel hazırlanmış ahşap parça.

Sevcan Arslan


Afetzedelerin acil barınmalarını sağlamak amacıyla çadır, konteyner gibi geçici barınma ünitelerinden oluşan, kalıcı yerleşme sorunlarının çözümüne kadar su, hijyen, beslenme, sağlık, eğitim, gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı toplu yerleşim yeridir.

Ersoy İnce


Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen SA kodlu motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.

Burak Tuna


Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan araçtır.

Sevcan Arslan


Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Burak Tuna


Mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının gerçek bedelinin ödenmesi koşuluyla idareye geçirilmesi işlemidir.

Ersoy İnce


Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalardır.

Burak Tuna


Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasıdır.

Burak Tuna


İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

Sevcan Arslan


Kan hücrelerinin işlevini yapma ve oksijen taşıma kabiliyetine zarar vererek kişinin nefes almasını engelleyerek ölüme sebep olan kimyasal maddelerdir.

Ersoy İnce


Damar içinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasıdır.

Ersoy İnce


Kolon, kiriş, perde duvar ve döşeme kalıplarının bir yüzeyini oluşturmak için hazırlanan elemanlardır.

Ersoy İnce


İtfaiyecilerin soğutma çalışmaları sırasında yanan şeyleri dağıtmaya, çekmeye, ayırmaya yarayan ucunda demir çengel bulunan uzun saplı sırıktır.

Ersoy İnce


Panel tipi kaplamaların çatı konstrüksiyonuna bağlanmasını sağlayan metal çubuk veya uzun vida türü bağlantı elemanlarıdır.

Ersoy İnce


Benzin istasyonlarında pompaları dış hava şartlarından koruyan mimari elemandır.

Ersoy İnce


Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarlar ve ilgili yönetmelik ekinde belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzardır.

Burak Tuna


Devletin yetkili organları tarafından konulan hak ve yükümlülükleri belirleyen kuraldır.

Ersoy İnce


Kap
Başka bir ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere, akışkanları içinde basınç altında tutmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya haznelerdir.

Burak Tuna


Müdahale yeri; alan olarak geniş değilse, en az iki ekibin katıldığı, fakat tek ekibin malzemesi kullanılarak yapılan müdahale şeklidir.

Ersoy İnce


Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlardır.

Burak Tuna


Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsu ağı, alanı. Genellikle kurak iklim bölgelerinde görülür. Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü kapalı havza örnekleri arasında sayılabilir.

Ersoy İnce


Normal sıcaklıklarda içerisinden sıvı ve/veya buhar kaçamayacak şekilde bir kapak veya benzer vasıtayla sızdırmazlığı sağlanmış maksimum 25 Litre taşıma kapasitesine sahip kaptır.

Burak Tuna


Afet yönetiminde, bireylerin, kurumların, insan topluluklarının ya da ülkelerin tehlikeleri ve yol açabilecekleri zararları algılama, tahmin etme, önleme veya zararlarını azaltma amacıyla önlem alma konusunda sahip olduğu güç ve kaynakların tümüdür.

Ersoy İnce


Merkezî ve yerel ölçekte afet tehlikesi ve riskini belirleme ile afet zararlarının azaltılması amacıyla kullanılabilecek kapasitelerin ortaya konmasını amaçlayan, gerek zarar azaltma ve gerekse afete müdahale planlarında kullanılan çalışmadır.

Ersoy İnce


Sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşabilmek amacıyla bilgi, yetenek, sistem ve kuruluşların geliştirilmesi yoluyla insanların, kurum ve kuruluşların ve toplumun sistemli olarak kapasitesini arttırması süreci. Kapasite geliştirme eğitim ve sistemli bir şekilde öğrenim ile birlikte kurum ve kuruluşların, politik farkındalığın, finansal kaynakların, teknolojik sistemlerin gelişmesini de içermektedir.

Ersoy İnce


Bir toplumda, kurum veya kuruluşlarda afet riskini azaltmak için gerekli olan insan becerisini geliştirme yönünde gösterilen faaliyetlerin tümü. Farklı düzeydeki toplum kesimlerinde teknolojinin, kurumsal yapıların mali güç ile diğer kaynakların geliştirilmesini içeren çalışmalardır.

Ersoy İnce


Postaların üzerine boyuna yönde kaplanan tahtalardır.

Ersoy İnce


Tipik olarak tabaka veya ağ gibi, atmosfer etkilerinden ve tozdan koruma için kullanılan malzemedir.

Burak Tuna


Eğimli çatılarda, çatı kaplamasının altında yer alan ve kaplamanın oturtulduğu tahtadır. Bu tahta kaplama, kendisine dik doğrultudaki mertekler üzerine oturtulur, kalınlığı 2,0–2,5 cm; genişliği de yaklaşık 20 cm’dir. Kaplama tahtaları 45 - 50 cm eksen aralıklı olarak tespit edilmiş ve eğilmeye çalışan mertekler üzerine tespit edilirler.

Ersoy İnce


Kaplamaları birbirine eklemede kullanılan kâğıt banttır.

Ersoy İnce


Kaplama kesme makinelerinde en yönünde alıştırılmış kaplamaları en yönünde birbirine ekleyen makinedir.

Ersoy İnce


Kaplama balyalarından tabla ölçüsüne göre kaplama hazırlamada kullanılan enine ve boyuna kesim yapan makinedir.

Ersoy İnce


Demonte mobilyaların montaj doğruluğunu kontrol etmek için yapılan montajdır.

Ersoy İnce


Şaftları birbirine eklemede kullanılan üzeri delikli yuvarlak demir ya da çelik parçadır.

Ersoy İnce


Bir mobil ağ sisteminde baz istasyonları tarafından yayın yapılan istasyonun etkili olduğu alan. Sadece bu alanın içinde hizmetlerden yararlanılabilir.

Ersoy İnce


Bir elektrik düzenini/düzenlerini uygun vasıtalarla muhafaza altına almak için bir bileşiğin uygulanması işlemidir.

Burak Tuna


Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışan

Sevcan Arslan


Kar
Atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan, parlak, beyaz, katı ve çok kere altıgen şeklinde olan yağış türüdür.

Ersoy İnce


İlkbahar aylarında havaların aniden ısınması ve karların hızla erimesinin yol açtığı ani su baskınıdır.

Ersoy İnce


Kar temizleme işlerinde kullanılacak taşıyıcı aracın önüne monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabini içerisine yerleştirilen, kontrol panelinden kumanda edilebilen motor gücü en az 80 kw 107 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makinedir.

Burak Tuna


Şiddetli rüzgâr veya fırtına ile birlikte yağan karın neden olduğu, başta ulaşım olmak üzere tüm hayatı olumsuz etkileyen meteorolojik olaydır.

Ersoy İnce


Biriken karların çatılar üzerinde meydana getirdiği ilave yük. Ülkemizde çatı projelendirilmesinde genel olarak metrekareye 2 kg kar yükü gelebileceği esas alınmaktadır.

Ersoy İnce


Kara Avrupası ülkeleri ve Türkiye’de uygulanmakta olan sistem, Başlıca özellikleri: •Kodifikasyon ( kanunlaştırma). •Hukuk kuralları büyük ölçüde yazılıdır. •Hukuk toplum tarafından değil yasama organı tarafından yaratılır. •Yargı Ayrılığı İlkesi geçerlidir.

Serdar ŞAHİN


Sertleştirilmiş alüminyum veya çelikten imal edilmiş, iş güvenliğinde kullanılan bağlantı aparatıdır.

Sevcan Arslan


Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek amacıyla, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış nüfus ya da hasta olmayan şüpheli kişilerin veya şüpheli yolcu eşyası, konteynır, taşıt ve malların taşınması ve bunların içinde olduğu faaliyetlerin kısıtlanması veya bunların diğerlerinden zorunlu olarak ayrılması durumudur.

Ersoy İnce


İtfaiyecilerin yangın harici zamanlarını geçirdikleri, bakım ve temizliğini yaptıkları binadır.

Ersoy İnce


Saf halde veya ticari olarak üretilen veya taşınan, aktif bir şekilde polimerleşebilen, ayrışacabilen, yoğuşum tepkimesi verebilen veya şok, basınç veya sıcaklık koşulları altında kendi kendine reaktif sıvı. NFPA 329 (2020) Tavsiye Edilen Uygulama Alevlenebilir ve Yanıcı Sıvıların ve Gazların Elleçlenmesi ile Yayılımı

BARAN AKINBINGOL


Kuzeybatı yönünden esen rüzgârlara verilen addır. Geçici siklonların ülkemize sokulduğu kış mevsimlerinde görülür. Siklonların soğuk cephesinin geçişini izler. Genellikle sıcakların düşmesine ve kar yağışına neden olur.

Ersoy İnce


Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Sevcan Arslan


Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.

Sevcan Arslan


Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.

Sevcan Arslan


Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.

Sevcan Arslan


Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

Sevcan Arslan


Kimyasal formülü CO olup, Kolay alevlenen, renksiz ve kokusuz gazdır. Yangınlarda en çok açığa çıkan bu gaz zehirlenmeye neden olarak ölümlere yol açar.

Ersoy İnce


Yapısında karbon bulunan gazların yanması sonucu açığa çıkan renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksitin solunduğunda akciğerler aracılığıyla kana geçerek dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlanmasıyla vücudun oksijensiz kalması ve bu durumun genellikle ölümle sonuçlandığı zehirlenmedir.

Ersoy İnce


Kullanıldığı andan itibaren hızlı bir şekilde duyuları olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini engelleyen kimyasal maddelerdir. En yaygın olarak kullanılanları biber gazı ve göz yaşartıcı spreylerdir.

Ersoy İnce


Teknenin su kesiminin altında kalan dış kısmıdır.

Ersoy İnce


İçerisinde istenmeyen kimyasal maddeleri de bulunduran radyoaktif artıklardır.İçerisinde istenmeyen kimyasal maddeleri de bulunduran radyoaktif artıklardır.

Ersoy İnce


Birden fazla çeşitte maddenin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.

Ersoy İnce


İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözelti oluşturmasıdır.

Burak Tuna


Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri içeren sürectir.

Ersoy İnce


Mesleki bilgi sağlama, kariyerle ilgili kavramlar hakkında bilgilendirme, hedef belirleme, farklı iş yerlerinde yaşantılar sağlama ve kariyer planlama dersleri almayı önerme gibi hedeflere yönelik yapılandırılmış programdır.

Ersoy İnce


Bir yapının taşıyıcı iskeletinin genel adı. Yapı iskeletinin türüne göre betonarme karkas, çelik karkas ya da ahşap karkas olarak adlandırılır.

Ersoy İnce


Bir ülke, bölge veya toplumda iç ve dış çatışmalar nedeniyle otoritenin kısmen veya tamamen çökmesi ile meydana gelen; can ve mal kaybının önlenebilmesi için uluslararası müdahaleyi gerektiren durum. Olağan Afet Risk Yönetimi kapsamında ele alınamayan ve insani müdahale ağırlıklı süreçlerin ayrıca şekillendirilmesi gereken bu durumların başlıca özellikleri, yaygın şiddet ve can kaybının olması; olağandışı nüfus hareketleri; sosyal ve ekonomik bakımdan yaygın hasar; büyük ölçekli, çok yönlü insani yardım ihtiyacı; siyasi ve askeri nedenlerle insani yardımın engellenmesi ya da önlenmesi; insani yardımla görevli kişiler için de güvenlik risklerinin ortaya çıkmasıdır.

Ersoy İnce


Karo-Fayans Döşeyicisi, binaların belirli bölüm ve yerlerinin rutubete ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve temiz bir yüzey elde edilmesi için karo ve fayans plakalarını bir plana göre estetik olarak duvar ve yer yüzeyine döşeyen kişidir.

Ersoy İnce


Karoserci otobüs, midibüs ve minibüslerde şase örme, iskelet çatma, iskeleti sacla kaplama, aksesuar montajı yapma, hasarlı kısımları sökme işini ve bunların onarımını yapan kişidir.

Ersoy İnce


Japonca sözcük anlamı "fazla çalışma ölümü" olan mesleki nedenlerle ani ölüm durumudur.

Abbas Musa Gökburun


Taşıma kapasitelerini belirlemek amacıyla zemin veya beton gibi malzemelerden özel aletler kullanılarak örselemeden alınan küçük çaptaki numunedir.

Ersoy İnce


Elin içinden geçen medyan sinirin sıkışmasıdır.

Sevcan Arslan


Kalsiyum karbür (CaC2) bileşiğine ticarette verilen ad. Su ile temasında oluşan kimyasal reaksiyonda asetilen gazı açığa çıkar.

Ersoy İnce


Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütledir.

Ersoy İnce


Önceden belirlenen koşullara göre laboratuvarlar tarafından, aynı veya benzer öğeler üzerinde yapılan ölçüm ve analizlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesidir.

Burak Tuna


Bir kremayer ile dişli arasında, birbirini kavrayan dişlilerin ayırma kuvvetlerini karşılamak için kullanılan bir makaradır.

Burak Tuna


Teknenin baş, orta veya kıç kısmında oluşan güverteden daha yukarda kalan üst yapılardır.

Ersoy İnce


Bir şeyi bile bile, isteyerek ve gerekliliğine inanarak yapmaktır.

Ersoy İnce


Başı veya kafatasını çarpa, düşme gibi durumlarda yaralanmaya ya da ölümcül risklere karşı koruyan, başa giyilen koruyucu giysidir.

Ersoy İnce


Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre sıralı devreye girerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan sistemleri.

Sevcan Arslan


Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

Burak Tuna


Kat Görevlisi, otel ve diğer konaklama tesislerinde katlardaki odaların tertibi, düzeni, temizliğiyle müşteri isteklerinden sorumlu olan kişidir. Bu meslek otellerde kat valesi olarak da adlandırılır.

Ersoy İnce


Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş yeri, dükkân, mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde hukuken tesis edilmiş özel mülkiyet ilişkisidir.

Ersoy İnce


Reaksiyon hızını arttıran fakat reaksiyondan değişmeden çıkan maddedir.

Ersoy İnce


Kesici takım uçlarının takım tezgâhına bağlanmasında kullanılan gerectir.

Ersoy İnce


Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. "Katı" olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir.

Ersoy İnce


Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddelerdir.

Burak Tuna


Çöp konteyneri kaldırma sistemine sahip yükleme ve sıkıştırma işlemi yapabilen, taşıma kapasitesi en az 5 ton ve motor gücü en az 80 kw 107 hp olan , aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makinedir.

Burak Tuna


Katı atıkların halk sağlığı ve çevre kirliliğine meydan vermeyecek şekilde toplanması, taşınması, imha edilmesi, depolanması, yeniden değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi sürecidir.

Ersoy İnce


Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukattır.

Burak Tuna


Karar almaya dahil edilmedir. Katılım, mevcut oldukları durumda sağlık ve güvenlik komitelerinin ve çalışan temsilcilerinin dahil edilmesini kapsar

Burak Tuna


Katodik koruma , korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Neşe Cizreliogulları


5 mm’den başlayıp ilgili ahşap ürün elemanının kalınlığına bağlı olarak daha büyük çaplarda olabilen yivli/yivsiz, ahşap, metal veya plastik silindirik elemandır.

Ersoy İnce


Maden ocaklarında meydana gelen çatlaklar veya diğer yerlerde herhangi bir nedenle oluşan kılcal çatlakların zamanla büyümesiyle ana kayaçtan ayrılıp askıda kalan ve tehlike yaratan, taş veya cevher parçaları veya blokları anlamına gelmektedir.

Ebru Aydınalp


İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

Sevcan Arslan


Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

Sevcan Arslan


Fiziksel veya kimyasal etkilerle bozulmuş veya parçalanmış, değişik boy ve çeşitteki kaya veya zemin parçalarının, kendiliğinden ya da depremler, aşırı yağışlar gibi harici etkilerle meyil aşağı hızla hareket etmesi olayıdır.

Ersoy İnce


Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şase ve belden kırmalı şekilde imal edilmiş, 10-100 m3 taşıma hacmine ve en az 25 ton taşıma kapasitesine sahip olan ve en az 130 kw- 174 hp motor gücüne sahip makinedir.

Burak Tuna


Motordaki hareketi ekipmana ileten sarf malzemesidir.

Ersoy İnce


Elde edilen sonuçları belirten veya gerçekleştirilen faaliyetin delillerini sağlayan doküman.

Orkun ÇOBAN


Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini

Sevcan Arslan


Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatıdır.

Ersoy İnce


Kimyasal yapıları, birbirinin aynı veya az farklı olan iki malzemenin ısı, basınç veya her ikisinin de etkisiyle çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemi.

Sevcan Arslan


Enfeksiyon etkenini konakçıya ileten gıda, nesne, hayvan ya da insandır. Enfeksiyon etkeninin üzerinde yaşadığı, ürediği, yaşamını sürdürebilmek için bağımlı olduğu, duyarlı bir konakçıya geçebilecek şekilde çoğaldığı insan, hayvan, bitki ya da toprak gibi cansız varlıkların tümü için kullanılır.

Ersoy İnce


Kaynak tabanlı öğrenme, başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için basılı, elektronik ve insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasını merkeze alan yaklaşımdır. Buna göre öğrenmenin merkezinde öğrenciler vardır ve asıl olan öğrencilere kendi ihtiyaçları doğrultusunda en uygun kaynaklara ulaşma becerisi kazandırmaktır. Zira öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve öğrenenlerin kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmesi bu açıdan son derece önemlidir.

Serdar ŞAHİN


Bir nükleer tesiste meydana gelebilecek bir kaza sonunda, çevreye atılabilecek radyoaktif maddelerin karakteristiği, miktarı ve atılış zamanıdır.

Ersoy İnce


Kaynakçı, metalleri, oksi asetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemle ergiterek birleştiren kişidir.

Ersoy İnce


Atıkların oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesi.

Sevcan Arslan


Sıvıların buhar basınçlarının ısıtma işlemi ile dış basınca eşit olması halidir.

Ersoy İnce


101,3 kPa’lık (1013 mbar) bir ortam basıncında kaynayan bir sıvının sıcaklığıdır.

Burak Tuna


Kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmedik bir zamanda ve şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaydır.

Ersoy İnce


İstenmeyen bir olay veya bir kaza sonucu, radyasyonla çalışan kişilerin yıllık doz sınırlarının üstünde radyasyon dozu almaları ve/veya toplum üyesi kişilerin yüksek dozda radyasyona maruz kalmalarıdır.

Ersoy İnce


Kazanın meydana geldiği alanın kontrolünden sorumlu olan, kaza alanı ve civar durumu hakkında detaylı bilgilere sahip kuruluş yöneticisi/müdürü, vardiya sorumlusu veya vardiya amiridir.

Burak Tuna


İlgili güvenlik sistemlerinin tasarlandığı şekilde çalışmaması durumunda veya insan hatası sonucu da kabul edilemeyecek miktarlardaki radyoaktif maddenin serbest kalabileceği ve oluşmaları nadir olarak beklenilen, normal işletme koşullarından önemli ölçülerdeki sapmalardır.

Ersoy İnce


Tehlikelere karşı savunmanın organizasyonu için hazır bulundurulan donanımları kullanarak planlanmış acil durum önlemlerinin uygulanması.

Serdar ŞAHİN


İçine doldurulan akışkanın sıcaklık, basınç vb. değerlerini proses için istenilen sınırlar arasına getirmekte kullanılan cihazlardır.

Burak Tuna


Yapının tümünün altına sağlam zemine kadar uygulanan kazıklar ile yapının taşındığı temel sistemidir.

Ersoy İnce


Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder.

Ersoy İnce


Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin belirli bir bölgeye, kişilere, yapılara, su kaynaklarına ve toprağa bulaşması durumudur.

Ersoy İnce


Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlara yol açan olaydır.

Ersoy İnce


İnsan sağlığı ve çevrenin, KBRN maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığının ve zararın ciddiyet derecesinin değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler bütünüdür.

Ersoy İnce


İnsan sağlığı ve çevrenin, KBRN maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığı ve zararın ciddiyet derecesidir.

Ersoy İnce


Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri yaymak için tasarlanan silahlardır.

Ersoy İnce


KBRN maddelerinden elde edilmiş silahların terör ve sabotaj eylemleri ile kasten kullanılmasıyla ya da endüstriyel üretim de, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan KBRN maddelerinin kazaen çevreye yayılmasıyla oluşan tehdit ve tehlikedir.

Ersoy İnce


Gemi güvertesinde enlemesine konan kirişlerdir.

Ersoy İnce


Bir ağın etrafındaki (kenarlarındaki) ağ gözlerinden geçen ve güvenlik ağının çevresel boyutlarını belirleyen bir iptir.

Burak Tuna


Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişidir.

Burak Tuna


Belirtilen deney şartları altında hava veya hava/inert gaz karışımındaki tutuşabilir gazın veya buharın tutuşmasının meydana geldiği en düşük sıcaklıktır (sıcak yüzeyin). (Auto Ignition Temprature)

Burak Tuna


Kendinden yönelimli öğrenme, özünde bireysel bir öğrenme sürecidir. Ancak burada kişinin öğrenme girişimini kendisinin başlatması ve kendi öğrenmesi konusunda tam sorumluluk üstlenmesi söz konusudur. Birey kendi öğrenme ihtiyaçlarını kendisi belirleyebilir, bunun için en uygun öğrenme çözümlerine, içeriklerine, kaynaklarına ulaşabilir, öğrenme başarısını kendisi değerlendirebilir.

Serdar ŞAHİN


Kişinin, ruhsal süreçlerini ya da bedenini kendisinden ayrıymış gibi veya kendisini rüyadaymış gibi hissetmesi şeklinde ortaya çıkabilen benlik algısında ya da yaşantısında değişiklik durumudur.

Ersoy İnce


Kent yönetimine yardımcı olmak, mekânla ilgili karmaşık sorunların çözümünde ve sağlıklı kararların alınmasında kolaylıklar sağlamak için kurulan ve uygulanan coğrafi bilgi sistemi. Kentlerin, mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut, arsa envanterleri, tüm haritaları ile diğer yönetim destek sistemlerine bilgisayar ortamında erişilmesini sağlar.

Ersoy İnce


Merkezî yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının (gelecek beklentilerinin) sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapıdır.

Ersoy İnce


Bir kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan gelişme imkânı kalmamış, köhnemiş, kısmen terk edilmiş bölgeleri ile altyapı, eğitim, sağlık, kültür, yeşil alan gibi olanakları olmayan yoksulluk yuvası hâline gelmiş bölgedir.

Ersoy İnce


Kent dokusunu oluşturan yerleşme tipleri, insan çevre etkileşimi, kentsel riskler gibi tüm unsurların tarihî gelişim içinde irdelenme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmadır.

Ersoy İnce


Kentlerin risk havuzu hâline gelmiş sosyoekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekân bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine verilen genel addır.

Ersoy İnce


İmar planı bulunsun veya bulunmasın kentsel ya da kırsal alanlarda bilim, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için veya fiziki köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere ilgili idarelerce belirlenmiş alandır.

Ersoy İnce


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde sanayi alanları, ticaret alanları, teknolojik parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla belediye meclisi kararı ile, kamunun mülkiyetinde ve kullanımında olan yerlerde ise belediye meclisi kararı ile birlikte belediyenin talebi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilerek belirlenen alanlar (5393 sayılı Kanun uyarınca).

Ersoy İnce


Bir kentin afet risklerinin tümü. Doğal tehlikelere ilave olarak, kentin genel yerleşme düzeni, kentsel dokunun oluşturduğu riskler, kullanımdan kaynaklanan riskler, var olan yapılaşmadan gelen riskler, ulaşım sistemi ve altyapılardan kaynaklanan riskler, planlama ve yönetim zafiyetlerinden kaynaklanan risklerin tümüdür..

Ersoy İnce


Kentsel yerleşik çevrenin risk faktörleri ile birlikte değerlendirilmesi amacı ile afet tehlikeleri ve senaryoları, kentsel makroform, arazi kullanımı, kentsel doku, yapılaşma, ulaşım ve altyapının oluşturduğu afet risklerinin belirlenmesine yönelik çözümleme. Kentsel risk analizi, kentsel risk yönetimi ve afet dirençli planlamanın önemli bileşeni ve girdisidir.

Ersoy İnce


Doğa, teknoloji ve insan kaynaklı afetlerin yerleşim alanlarında yol açacağı sosyal, ekonomik, fiziki ve çevresel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bu riskleri giderecek ya da en aza indirecek önlemlerin alınmasının ve uygulanmasının sağlanması ve kaynak ve önceliklerin belirlenmesi üzere hazırlanan stratejik plan ve eylem programıdır.

Ersoy İnce


Çeşitli nedenlerle kentlerin zaman içinde eskimiş, köhnemiş, yıpranmış ve işlevini yitirmiş kesimlerindeki kentsel dokunun değiştirilmesi, ıslah edilmesi, yenilenmesi ve canlandırılarak kente yeniden kazandırılması çalışmasıdır.

Ersoy İnce


Yüksüz bir iyonlaştırıcı parçacık tarafından belli bir maddenin birim kütlesi başına serbest hale geçirilen, yüklü iyonlaştırıcı parçacıkların başlangıçtaki kinetik enerjilerinin toplamıdır. Kerma soğurulan doz ile aynı birimle ölçülür.

Ersoy İnce


Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren gerectir.

Ersoy İnce


Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır.

Burak Tuna


Kesici ve delici atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan biriktirme kabıdır.

Burak Tuna


Kesimci, konfeksiyon ürünlerinin imalatı aşamasında tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaş kontrolünün yapılması, pastal planının hazırlanması, kumaş ve yardımcı malzemenin kalıba göre istenen ölçü ve nitelikte kesilmesi, sınıflandırılması ve üretime sevk edilmesi işini yapan kişidir.

Ersoy İnce


İhaleli ve emanet işlerde hak sahiplerine konutları teslim edildikten sonra kesin hesap sonucu birim konut için belirlenen maliyet, EYY’li (Evini Yapana Yardım) işlerde ise hak sahibine konutunu bitirmesi için yapılan toplam yardım miktarı üzerinden yapılan borçlandırma işlemidir.

Ersoy İnce


Afet olayının devam etme olasılığı bulunan durumlarda, genelde ilk olayın üzerinden 10-15 gün geçtikten sonra yeniden yapılan hasar tespit çalışması. Bu tespitle, yapının onarılması veya güçlendirilmesine karar verileceğinden, yapıdaki hasar durumu ve tüm teknik özelliklerin dikkatle belirlenmesini gerektirir. Konutları hasar gören mülk sahiplerine afetler yasasına göre yapılması gereken tüm yardımlar, kesin hasar tespitleri sonucuna göre gerçekleştirilir.

Ersoy İnce


Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular.

Ersoy İnce


Afet ve acil durum yönetim merkezleri arasında sürekli ve güvenli iletişimi sağlayan, Başkanlıkça kurdurulan iletişim sistemi. Kablo, GSM, Uydu, HF vb iletişim ortamları anahtarlamalı olarak kullanılarak, merkezler arasında; ses, resim, görüntü, e-posta, video konferans, veri iletişimi kesintisiz ve güvenli olarak sağlanır.

Ersoy İnce


İstanbul yöresinde güney doğudan esen, halk dilinde ve denizcilerin verdiği addır. Uludağ'ın eski adı olan keşiş dağının yönüne göre adlandırılmıştır. Gündoğusu ve kıble arasında 135 dereceden esmektedir.

Ersoy İnce


Kesici takımın iş parçasının çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Ersoy İnce


Normal olarak açık olup, ısı ve darbe ile harekete geçen, basınç kaynağından gelen akışı önlemek üzere kapanan ve kapalı kalan vanadır.

Burak Tuna


Güneyden esen ılık hava getiren rüzgârdır.

Ersoy İnce


Teknenin geri /arka tarafıdır.

Ersoy İnce


Teknenin kıç şeklini düzleştirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı elemanıdır.

Ersoy İnce


Omurgadan kıç tarafa kaldırılan dik kısımdır.

Ersoy İnce


Kil
Sodyum (Na), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K) ve Magnezyum (Mg) elementlerini yapısında bulunduran alüminyum silikat mineralleridir. Geniş yüzey alanına sahip olmaları sebebiyle pek çoğu iyi bir soğurma malzemesi olarak kullanılırlar.

Ersoy İnce


Eğimli çatılarda sürekli olmayan (bindirmeli) kaplama için kullanılan, katkı maddesi kullanılarak veya kullanılmaksızın hazırlanan kilden, şekil verme (çekme ve/veya presleme yolu), kurutma ve pişirilme işlemleri uygulanarak imal edilen çatı kaplama malzemeleridir.

Ersoy İnce


Kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişidir.

Ersoy İnce


Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımlarıdır.

Ersoy İnce


Çalışma plâtformu için yataklama sağlayan sütun parçalarıdır.

Burak Tuna


Askıda iken serbest olan yüktür.

Burak Tuna


Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölgedir.

Ersoy İnce


Temel birimin 1000 ile çarpıldığını ifade eden ön ektir.

Ersoy İnce


Kimya Mühendisi, maddelerin kimyasal değişimlerini belirleyen koşulları inceleyen kimyasal madde üretecek tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.

Ersoy İnce


Kimya-Biyoloji Mühendisi, kimya mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinlerine yönelik çalışmalar yapan kişidir.

Ersoy İnce


Kimyasal savaş ajanlarının kimyasal özellikleri ve reaktivitelerine yakın özellikler gösteren, bilimsel araştırmalar ve ekipman testlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kimyasal maddelerdir.

Ersoy İnce


Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında kağıt bant veya benzeri bir taşıyıcıya emdirilmiş yüksek ısı ile renk değiştiren kimyasal maddedir.

Burak Tuna


İnsan hayatı veya çevre için tehlikeli olan kimyasal maddelerin çevreye kasıtsız olarak yayılımıyla sonuçlanan olaylardır.

Ersoy İnce


Kimyasal ajanların insanlar, kıyafetler, araç-gereçler veya alanlar üzerinde meydana getirdiği kirliliktir.

Ersoy İnce


Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Burak Tuna


Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerdir.

Burak Tuna


İnsan hayatı ve/ veya çevre için tehlikeli olan kimyasal maddelerin yayılımı ile sonuçlanan olaylardır.

Ersoy İnce


Maddenin içyapısı ile ilgili özelliktir.(yanıcı olup olmaması, asidik, bazik oluşu vs.)

Ersoy İnce


Doğal halde bulunan, üretilen, bir işlem sonrasında oluşan, atık olarak meydana gelen, kazara oluşan her türlü element bileşik ve karışımların yol açabileceği patlama, oksitlenme, alevlenme, toksiklik gibi zararlı durumlardır.

Ebru Aydınalp


3 dakika süreli kesik siren sesi ile duyurulan radyoaktif serpinti tehlikesini ya da kimyasal saldırı tehlikesini işaret eden siyah ikaz. Tehlikenin cinsi radyo ve televizyonlardan duyurulur.

Ersoy İnce


Kimyasal maddelerin toksik ve öldürücü özelliklerinin silah olarak kullanıldığı savaştır.

Ersoy İnce


Öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla spesifik hedeflere karşı kullanılan, yüksek toksisite potansiyeline sahip çeşitli yapılardaki kimyasal madde.

Ersoy İnce


Kimyasal savaş ajanlarının hedef üzerine dağıtılması için kullanılan, bir veya daha fazla kimyasal ajan dağıtabilen ve bir taşıyıcı / dağıtıcı sistem içeren silahlardır.

Ersoy İnce


Kimyasal silahların geliştirilmesi,üretilmesi,stoklanması ve kullanılmasını yasaklayan 1997 yılında yürürlüğe girmiş ve uygulanması kimyasal silahların yasaklanması örgütü tarafından denetlenen bir sözleşmedir.

Ersoy İnce


Canlılar üzerinde tahriş edici, yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri olan, deri, solunum veya sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı ya da katı şekildeki toksik kimyasal maddelerin kasten veya kazaen çevreye yayılmasına neden olabilecek her türlü tehlikedir.

Ersoy İnce


Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü( Sinir gazları), yaralayıcı ve tahriş edici özellikler gösteren, sis ve yangın meydana getiren Katı, Sıvı, Gaz ve Aerosol halindeki maddelerin ortaya çıkardığı tehlikedir.

Ersoy İnce


Kimyasalların özel risklerine karşı alınması gereken önlemleri belirten güvenlik kodlarıdır. Güvenlik kodlarının anlamları şöyle yorumlanmalıdır: S1 : "Kilit altında" saklayınız. S2 : "Çocukların ulaşamıyacağı yerde" saklayınız. S3 : "Serin yerde" saklayınız. S4 : Yaşam alanlarından uzak tutunuz. S5 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği " ... sıvısı içinde" saklayınız. S5.1 : Su içinde saklayınız. S5.2 : Petrol içinde saklayınız. S5.3 : Parafin yağı içinde saklayınız S6 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "...... inert gazı altında" saklayınız. S6.1 : Azot altında saklayınız. S6.2 : Argon altında saklayınız. S6.3 : Karbon dioksit altında saklayınız. S7 : Kimyasalı barındıran kabı, "sıkıca kapalı tutunuz." S8 : Kimyasalı barındıran kabı, "kuru tutunuz." S9 : Kimyasalı barındıran kabı, "iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız." S12 : Kimyasalı barındıran kabı, "sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayınız." S13 : "İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta" saklayınız. S14 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan ".............. maddesinden /maddelerinden uzak tutunuz. S14.1 : İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutunuz. S14.2 : Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutunuz. S14.3 : Demirden uzak tutunuz. S14.4 : Su ve bazlardan tutunuz. S14.5 : Asitlerden uzak tutunuz. S14.6 : Bazlardan uzak tutunuz. S14.7 : Metallerden uzak tutunuz. S14.8 : Yükseltgenlerde ve asidik bileşiklerden uzak tutunuz. S14.9 : Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutunuz. S14.10 : Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S14.11 : Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S15 : Isıdan uzak tutunuz (koruyunuz). S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz ve yakınında sigara içmeyiniz. S17 : Yanıcı maddelerden uzak tutunuz. S18 : Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösteriniz. S20 : Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S21 : Kimyasal ile çalışırken, sigara içmeyiniz. S22 : Kimyasalın tozunu solumayınız. S23 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayınız." S23.1 : Gaz olarak solumayınız. S23.2 : Buhar olarak solumayınız. S23.3 : Sprey halinde solumayınız. S23.4 : Dumanlarını solumayınız. S23.5 : Buhar ve sprey halinde solumayınız. S24 : Kimyasalın "deri ile temasından" kaçınınız. S 25 : Kimyasalın "göz ile temasından" kaçınınız. S 26 : Kimyasalın "gözle teması" halinde, "gözü bol su ile defalarca yıkayınız." S 27 : Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarınız. S 28 : Kimyasalın "deri ile teması" halinde, "deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda ................................ ile yıkayınız." S. 28.1 : Bol miktarda su ile yıkayınız. S. 28.2 : Bol miktarda su ve sabunla yıkayınız. S 28.3 : Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayınız. S 28.4 : Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla yıkayınız. S 28.5 : Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayınız. S 28.6 : Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayınız. S 28.7 : Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayınız. S 29 : Lavobaya dökmeyiniz. S 30 : Kimyasala asla su ilave etmeyiniz. S 33 : Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alınız. S 34 : Çarpma ve sürtünmeden kaçınınız. S 35 : Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir. S 35.1 : Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2'lik NaOH ile muamele edilmelidir. S 36 : Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde "koruyucu giysiler" giyiniz. S 37 : Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde "koruyucu eldiven" kullanınız. S 38 : Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, "maske" kullanınız. S 39 : Kimyasalla çalışırken "koruyucu gözlük/yüz maskesi" kullanınız. S 40 : Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği. ".........................." kullanınız. S 40.1 : Bol miktarda su kullanınız. S 41 : Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayınız. S 42 : Kimyasalın "buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden maske kullanınız. S 43 : Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanınız. (Suyun yangın riskini arttırması halinde "asla su kullanmayınız" ifadesinin varlığı kontrol edilmelidir). S 43.1 : Yangın anında, "su" kullanınız. S 43.2 : Yangın anında, "su veya toz söndürücü" kullanınız. S 43.3 : Yangın anında, "toz söndürücü kullanınız." (Asla su kullanmayınız). S 43.4 : Yangın anında, "CO2 kullanınız. " (Asla su kullanmayınız). S 43.6 : Yangın anında, "kum kullanınız." (Asla su kullanmayınız). S 43.7 : Yangın anında, "metal yangın tozu kullanınız." (asla su kullanmayınız). S 43.8 : Yangın anında, "kum, CO2 ve toz söndürücü kullanınız." (Asla su kullanmayınız). S 45 : Kendizini iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, "derhal doktora başvurunuz." (mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz). S 46 : Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. (Doktora kimyasalın kabunu veya etiketini gösteriniz). S 47 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .".............................°C sıcaklığın altında" tutunuz. S 48 : Kimyasalı üretici firmanın önerdiği ."........................... maddesi ile ıslak" tutunuz. S 48.1 : Su ile ıslak tutunuz. S 49 : Kimyasalı "orjinal kabında" saklayınız. S 50 : Kimyasalı üretici firmanın önerdiği "............................... maddesi ile karıştırmayınız." S 50.1 : Asitlerle karıştırmayınız. S 50.2 : Bazlarla karıştırmayınız. S 50.3 : Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıştırmayınız. S 51 : Kimyasalı sadece "iyi havalandırılmış yerlerde" kullanınız. S 52 : İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir. S 53 : Kimyasala "maruz kalmaktan" kaçınınız. S 56 : Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, "tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde gerçekleştiriniz." S 57 : Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız. S 59 : Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanını için üretici firmadan bilgi alınız. S 60 : Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edilmelidir. S 61 : Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, "özel güvenlik önlemlerinden yararlanınız." S 62 : Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurunuz.

Ebru Aydınalp


Kimyasalların risklerini belirten kodlardır.

Ebru Aydınalp


Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu hareket enerjisidir.

Ersoy İnce


Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal.

Sevcan Arslan


Taş ve çakılın belirli boyutlarda ve şekilde kırılmasını sağlayan, taşın cinsine ve nihai ürün özelliklerine göre çekiçli, konik, değirmenli tipleri olan makinedir.

Ersoy İnce


Doğrudan veya dolaylı darbeler ve bükülmeler sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Ersoy İnce


Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Burak Tuna


Kirliliğin üstesinden gelmek amacıyla düzenlenen ve kirletme bedelini kirleticinin karşılaması gerektiğinin savunulduğu ilkedir.

Ersoy İnce


Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya diğer deniz araçlarından su üzerine bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.

Burak Tuna


Basit şekliyle dikdörtgen bir plan üzerine kurulan çatılardır. Dört tarafında ikisi üçgen ikisi eşkenar dikdörtgen çatı yüzeyler görülür. Damlalık (saçak) binanın dört tarafında aynı seviyede dolaşır.

Ersoy İnce


3 dakika süren, yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı tehlike işaretidir.

Ersoy İnce


İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler (ya da aktif bölümler) arasında, bir arıza sonucunda oluşan iletken bağlantıdır.

Burak Tuna


Yapıda bir kolonun bulunduğu yere bağlı olarak, tasarlandığından daha kısa bir boya sahip olarak davranması durumudur.

Ersoy İnce


Bir veya bir grup kapalı kaynağın cilt, doku içi veya doku arasına uygulanması esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.

Ersoy İnce


İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları.

Sevcan Arslan


Kişiler hukuku, temelde kişiyi soyut bir şekilde ele alıp inceler. Bu çerçevede hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınlarıyla olan ilişkilerini (hısımlık), belli yer ile olan ilgilerini (ikametgâh), kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve kişiliğin korunmasını düzenler.

Ersoy İnce


Birincil sevk sistemi olarak su jeti pompasına sahip içten bir sevk motorunun kullanıldığı oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kumanda edilen, boyu 4 metreden küçük spor ve gezi amaçlı deniz taşıtı.

Sevcan Arslan


Ticari faaliyet amacı gütmeksizin, yurt dışından ithal ettiği bir ürünü, kendi kullanımı amacıyla hizmete sunan gerçek veya tüzel kişi.

Sevcan Arslan


Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzeme veya kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı; veya belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemelerdir.

Burak Tuna


1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır, 2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımdır, 3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemedir, 4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalardır.

Burak Tuna


KBRN ekiplerinde görev alan personelin kullanacağı şahsi koruyucu kıyafet, maske, eldiven ve bot ile kişisel arındırma kitleridir.

Ersoy İnce


Maruz kalınan kişisel radyasyon dozlarını ölçmekte kullanılan iyon odaları, film, cep, termolüminesansdozimetreler ve tüm vücut sayıcıları gibi cihazlardır.

Ersoy İnce


Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri.

Sevcan Arslan


Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğudur.

Burak Tuna


İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmadır.

Burak Tuna


İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Sevcan Arslan


Biyosfere, doğal ve insan yapımı yapılara ve/veya çok sayıda insana büyük ölçüde zarar veren KBRN madde içerikli ve diğer konvansiyel silahtır.

Ersoy İnce


Afetten etkilenen afet mağdurlarını korumak için yapılan eylem, toplu bakımdır.

Ersoy İnce


Meteorolojik, çevresel veya beşerî ve sosyoekonomik nedenlerle oluşan ve çok sayıda insanı etkileyen yiyecek maddesi sıkıntısıdır.

Ersoy İnce


1) Demir, çelik ve taş gibi maddelerin birbirleri ile güçlü bir şekilde çarpışmasında sıçrayan ateş durumundaki zerredir. 2) Yanmakta olan bir maddeden herhangi bir etki sonucu kopup sıçrayan küçük ateş parçasıdır.

Ersoy İnce


Kıyı sularının ve su havzalarının kirlilikten korumak ve azami yararı sağlamak amacıyla yönetimidir.

Ersoy İnce


Kırılan dalgaların oluşturduğu akıntılarla kumların denize çekilmesi. Bu durum kıyı koruma planları açısından önem taşır.

Ersoy İnce


Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapılardır.

Burak Tuna


Uydu üzerinde bulunan ısıya duyarlı (termal) algılayıcılar tarafından elde edilen yeryüzü görüntülerine verilen ad. Orman yangınlarıyla mücadelede, okyanus yüzeyindeki sıcaklık değişiminin izlenmesinde ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır.

Ersoy İnce


Klasik bitki ıslahında, istenen özelliklerde yeni bitki/ürün çeşitleri veya soyları üretmek amacıyla yakından veya uzaktan akraba bireyler kasıtlı olarak melezlenir. Bitki melezlemesinde, bir çeşit veya soyun özellikleri/genleri yeni bir genetik arka plana ilave edilir.

Ersoy İnce


İş parçası üzerindeki önceden açılmış deliklerde, vida ve cıvataların ihtiyaç duydukları dişlerin oluşturulması işlemidir.

Ersoy İnce


Kanat tahtalarını birbirine birleştirmekte kullanılan ahşap elemanlar.

Sevcan Arslan


1) Kapak. 2) Bir borudan geçen akışkanın geçtiği yönde açılıp, ters yöne akmak istemesi halinde otomatik kapanır kapaklı vana.. 3) Genellikle pistonlu pompalarda akışkanın geçtiği muayyen geçitleri tıkayan yaylı kapak veya bilyelerdir.

Ersoy İnce


İki parke elemanını yan yana ve boy yönünde birbirine geçmesini ve kilitlenmesini sağlayan profilli yapıdır.

Ersoy İnce


Besleme havasının, gereken kuru termometre sıcaklığına kadar ısıtılarak; gerekli yaş termometre sıcaklığını verecek şekilde nemlendirerek ya da kurutarak; içinde toz, sağlığa veya üretime zararlı gaz, bakteri vb. maddeler kalmayacak şekilde filtre ederek; insanı rahatsız etmeyecek veya üretimle ilgili işlemleri bozmayacak bir hızda hazırlanması işlemidir.

Burak Tuna


Sıcak dalgası, soğuk dalgası, kuraklık, dolu, hortum, yıldırım, kasırga, tayfun, sel, siklonlar, tornado, tipi, çığ, aşırı kar yağışları, asit yağmurları, sis, buzlanma, hava kirliliği, orman yangınları gibi iklim koşullarıyla ilgili afettir.

Ersoy İnce


Eşeyli üreme olmaksızın, DNA’nın genetik kopyasının oluşturulması (bir organizmanın bir bölümü veya tamamı olabilir.

Ersoy İnce


Kalıcı olmayan, gözleri ve boğazı tahriş eden ve ölüme yol açabilen boğucu bir ajandır. Klor elementi aynı zamanda endüstride ve evsel ürünlerde de kullanılmaktadır.

Ersoy İnce


Vinç’in kargo halatlarının bağlı olduğu, ucundaki V kanca sayesinde spreader, polip, kapma, çelik halat, sapan gibi aparatların takılabildiği mekanik ve elektrikle çalışan aksam.

Sevcan Arslan


Koçluk, bir kişinin, takımın, sistemin ya da kurumun gelişimi için verilen destek hizmetinin genel adıdır. Koç bu desteği vermek üzere gerekli donanıma ve araçlara sahip olan yetkin kişidir. En yaygın olarak yapılan koçluk bireysel koçluktur. Bu birey çalışan, yönetici, öğrenci ya da herhangi birisi olabilir. Bu süreçte koçun tüm çabası, bireyin kendini tanımasına, potansiyelini keşfetmesine, güçlü ve gelişim alanlarını belirlemesine, gelişim önceliklerini netleştirmesine ve bu öncelikler doğrultusunda gelişimin gerçekleşmesine yardımcı olmak şeklindedir. Bu açıdan koçluk, kişinin potansiyeline ulaşmasını destek olan dönüştürücü bir süreçtir. Özyönetim, dinleme, analitik düşünme, soru sorma ve geri bildirim verme koçluk sürecinin başarısı açısından özellikle önemli becerilerdir.

Serdar ŞAHİN


Paket malzemeleri üzerine yerleştirilen kodların tasnif amaçlı referans numaralarıdır.

Ersoy İnce


Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimi.

Sevcan Arslan


Yangına müdahale etmek için serilen müdahale hortumunun ucundaki lansı tutan görevli personele yardım eden ikinci personeldir. (müdahale ekibi)

Ersoy İnce


İnsanda koku alma duygusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkidir.

Burak Tuna


Merdiven basamaklarının üzerine dizili olduğu eğik döşemenin genişliğidir.

Ersoy İnce


Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir.

Burak Tuna


Vibrio cholera adlı bakterinin sebep olduğu akut ve şiddetli ishal ile seyreden bağırsak enfeksiyonuna bağlı bir hastalıktır. Hastalık insanlarda mikroorganizmayla kontamine olmuş suyun ya da besinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Vücuda giren bakteri bağırsakta ürer ve ishale sebep olan bir toksin salgılar. Su kaynaklarını kontamine etmek suretiyle biyolojik savaş ajanı olarak kullanılabilir.

Ersoy İnce


Belirli bir kaynaktan radyasyona maruz kalan bir toplum grubunun aldığı toplam doz olup gruptaki insanların ortalama eşdeğer dozu ile gruptaki insan sayısının çarpımına eşittir. Birimi insan- sievert’tir.

Ersoy İnce


Düşey taşıyıcı betonarme elemanı.

Sevcan Arslan


Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktaları arasındaki yada tablolar arasındaki hatlardır.

Burak Tuna


Araç üzerinde su tankı ile birlikte otomatik merdiven olup, hem söndürme hem de kurtarma olaylarında kullanılan itfaiye aracıdır.

Ersoy İnce


İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğidir.

Sevcan Arslan


Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen malzeme.

Sevcan Arslan


Mekanik enerjiyi basınç enerjisine çeviren makinalardır.

Burak Tuna


İl ambulans servisine bağlı 112 acil sağlık çağrı merkezlerinden yapılan olay komutası ve olay yönetimini, raporlandırılmasını, Sağlık Bakanlığının bilgilendirilmesini, acil sağlık ekiplerinin yönetimi ve yönlendirilmesini, hasta nakilleri, hastane acil servisleri, kara, hava ve deniz ambulanslarının diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlayan acil sağlık yönetim merkezidir.

Ersoy İnce


Konaklama hizmetleri sağlayan işletmelerde işleri planlayan, denetleyen ve yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir.

Ersoy İnce


Fiziksel dayanıklılık göstergesi veya nefesi kontrol edebilmedir.

Ersoy İnce


Bir cisimden diğerine ısı, iki cismin birbiriyle temas etmesi veya aralarında iletken bir bağlantı kurularak iletilmesidir.

Ersoy İnce


Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluş.

Sevcan Arslan


Bağlantı tertibatları vasıtasıyla bir araya getirilmiş bileşenlerin özel düzendir.

Burak Tuna


Kongre ve Fuar Hostesi belirli bir süre içinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı gibi organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Ersoy İnce


Toplardamarlardaki kanın dönüşünün engellenmesi ya da yetersizliği sonucu kanın organ ya da dokuların bir bölgesinde ya da tamamında birikmesidir.

Ebru Aydınalp


Yapım işlerinde kullanılacak agregaları elde etmek için, tüvenan malzemenin kırılarak ve elenerek belirli tane boyutlarına ayrılmasını sağlayan tesisdir.

Ersoy İnce


Bir kimyasal karışım içerisindeki belli bir madde miktarının toplam hacme bölünmesi sonucu elde edilen değerdir.

Ersoy İnce


(1)Bir eriyikte suyun buharlaştırılması suretiyle erimiş madde oranının arttırılması. (2) Bir konuya zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmektir.

Ersoy İnce


Bir madde veya karışım içindeki herhangi bir sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasını etkileyecek özel veya genel konsantrasyon sınır değeridir.

Burak Tuna


Kariyer psikolojik danışmanının hizmet alacaklarla ilgili değerlendirme sürecinde diğer uzman/uzmanlarla, aile ve benzeri diğer kişilerle bilgi ve görüş alışverişinde bulunmasıdır.

Ersoy İnce


Bir kimya harbi maddesinin personel, giyecek, yiyecek, teçhizat, silah, mühimmat, araç, malzeme, eşya, bina ve arazi üzerine tehlikeli miktarda bulaşmasıdır.

Ersoy İnce


Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kaptır.

Burak Tuna


Ana omurganın aşınmaması için altına konan ahşap veya metal parçadır.

Ersoy İnce


Kontrol Mühendisi elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Ersoy İnce


Bir arsa üzerinde yapılan, blok veya ayrı ayrı birden fazla yapının, arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil alan, spor tesisleri gibi ortak yerleri gösterir biçimde yapılmış ve belediyece onanmış plandır.

Ersoy İnce


Kullanıcının acil yardım çağrı hizmetlerini aramakta kullandığı cihazın yaklaşık olarak bulunduğu yere ilişkin koordinatlar ve ilgili diğer parametrelerle tanımlı alan verisidir.

Ersoy İnce


Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yerdir.

Burak Tuna


Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi.

Sevcan Arslan


Fiyat takdir komisyonunca belirlenen, artan konutların rayiç bedellerini AFAD’da kesinleştiren komisyondur.

Ersoy İnce


Isının sıvıların veya havanın hareketiyle iletilmesidir.

Ersoy İnce


Üzerinde veya içinde bulunan malzemeyi yatay ve dikey yönde belirli bir yere taşıyan ekipmandır.

Ersoy İnce


Afete uğramış veya uğraması muhtemel toplulukların kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla mevcut kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak amacıyla uyum ve birliktelik içinde çalışmasıdır.

Ersoy İnce


1) Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama.(2) Bir kuruma bağlı çeşitli birimler arası işbirliğini sağlamaktır.

Ersoy İnce


Deterjan+su+hava karışımından mekanik olarak elde edilen, yağ veya sudan daha düşük yoğunlukta, düşey ve yatay yüzeylere kuvvetle yapışabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü meydana getirerek havanın içeri girmesini, patlayabilen gazların dışarı çıkmasını önleyen, bu özelliklerini uzun süre devam ettirebilen, küçük kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir.

Ersoy İnce


Kor
Yanıcı maddenin alevini tümüyle yitirdikten sonra geriye kalan ve yanmakta olan ateşli kömürlerdir.

Ersoy İnce


Doğru bildiğini herkesin yüzüne çekinmeden söyleyen, sözünü esirgemeyen kimse.

Serdar ŞAHİN


Bir radyo vericisinin işaretlerinin yeterince iyi alınamadığı bölge, ölü bölgedir.

Ersoy İnce


Merdivenlerin boşluk tarafındaki ahşap parmaklığı, tırabzanıdır.

Ersoy İnce


Tabandan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek 125 kg'lık darbeye karşı dayanıklı bir ana korkuluk, Yere bitişik olarak en az 15 cm yükseklikte topuk levhası(eteklik), Topuk levhası ile ana korkuluk arasındaki açıklık 47 cm'yi geçmeyecek şekilde bir ara korkuluk olması gereken sistemlerdir.

Emin Genç


Aşındırıcı, yakıcı, çürütücü maddelerdir. Kimyasal bir tepkime aracılığıyla doku hasarı yapabilirler.

Ersoy İnce


Aşındırıcı, yakıcı, çürütücü maddelerdir. Kimyasal bir tepkime aracılığıyla doku hasarı yapabilirler

Abbas Musa Gökburun


İnşaat çeliği ve benzeri metal yapı malzemelerinin maruz kaldıkları nem, su gibi dış etkiler nedeniyle kimyasal bozulmaya uğrayarak özelliklerini kaybetmesi durumudur

Ersoy İnce


Yangın yerinde talanın önlenmesi ve yangında zarar görmeyen malların emniyet kuvvetlerine teslimine kadar geçen süre içerisinde koruma altına almaktır.

Ersoy İnce


Taşınmaz mal, kültür ve doğa varlıklarının korunması ya da tarihi çevre içinde korunmaları zorunlu olan alandır.

Ersoy İnce


Yalıtım hatalarında yüksek dokunma geriliminin meydana gelmesin önlemek için gerilim altında olmayan tüm iletken tesis bölümlerini birbirine ve dokunulabilen iletken yapı bölümlerine, boru şebekeleri ve benzeri tesis bölümleri ile yıldız noktaları topraklanmamış şebekelerin topraklayıcılarına iletken olarak bağlanmasını sağlayan bir düzendir.

Burak Tuna


İletken kısımlar arasında yüksek gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerdir.

Ebru Aydınalp


Eskimiş, kısmen tahrip olmuş ve koruma özelliği azalmış seddelerin onarılması ve güçlü hâle getirilmesi faaliyetidir.

Ersoy İnce


Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara yada topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.

Burak Tuna


İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeridir.

Burak Tuna


Fiziksel hasarlanmalara ve yüksek şiddette sıvı havuz yangınlarına karşı koruma sağlayan, tescillenmiş yer üstü tankıdır.

Burak Tuna


Nükleer tesisi dıştan gelecek tehlikelerden korumak amacıyla fiziksel engellerle çevrili, giriş ve çıkışı izne bağlı alanlardır.

Ersoy İnce


Yakalama ucu sistemi ve indirme iletkeni sisteminin, yıldırım akımı yolunun korunan hacim ile temas edecek biçimde konumlandığı bir YKS’dir.

Sevcan Arslan


Yakalama ucu sistemi ve indirme iletkeni sisteminin, yıldırım akımı yolunun korunan hacim ile temas etmeyecek biçimde konumlandığı bir YKS’dir.

Sevcan Arslan


Çeşitli tehlikelerin sebep olabileceği afetlerden korunmak için genel anlamda alınan önlem. Bu amaçla uygulanacak, uzun vadeli politika ve programları da kapsamaktadır.

Ersoy İnce


Tehdidin türüne ve yoğunluğuna göre ekip personelin in kullanacağı koruyucu giysi ve donanımın seviyesidir.

Ersoy İnce


Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holdür.

Burak Tuna


Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holüdür.

Ersoy İnce


Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdivendir.

Burak Tuna


makinaların transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümüdür.

Burak Tuna


Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir.

Burak Tuna


Radyasyona maruz kalma tehlikesini azaltmak amacı ile genellikle kurşunlu malzemelerden yapılmış eldivendir.

Ersoy İnce


Radyasyona maruz kalma tehlikesini azaltmak amacı ile radyasyon şiddetini soğurucu malzemelerden yapılmış engeldir.

Ersoy İnce


İnsan vücudunu ve giysilerini radyoaktif maddeler ile kirlenmesini önlemek amacı ile kumaş, lastik veya çeşitli plastik maddelerden yapılmış, laboratuvar gömleği, tulum, eldiven, çizme vb. giysilerdir.

Ersoy İnce


Radyoaktif maddelerin, sızmasını ve dağılmasını önleyecek normal şartlar altında şiddetli dış tesirlere dayanabilecek sağlamlıkta yapılmış koruyuculardır.

Ersoy İnce


Yeni başlamış patlamaları derhal durdurmak ve/veya patlama etki alanını sınırlamak için düşünülmüş olan, bağımsız sistemler olarak kullanılmak üzere ayrı olarak piyasada bulundurulan teçhizat bileşenleri dışındaki cihazlardır.

Burak Tuna


Çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.

Ersoy İnce


İşletme yalıtkanlığına ek olarak yapılan ve gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin: işletme yalıtımının görev yapmaması durumunda gerilim altında kalmalarını önleyecek yada bunları dıştan örtecek biçimde yapılan yalıtmadır.

Burak Tuna


Gizli dere içine veya Çatı yüzeyine serilen örtü tipi malzemelerin çatı duvar veya çatı kalkan duvar birleşim noktalarında, duvar yüzeyine rahatlıkla döndürülebilmesi için oluşturulan pahlardır.

Ersoy İnce


Mevcut standartlara tam olarak uymayan radyoaktif maddenin, kurumun öngördüğü özel koşullar veya kurumun onayladığı koşullarla gönderilmesi demektir. Yurt dışına göndermelerde, ilgili diğer ülkelerin yetkili makamlarının onayını almak gerekmektedir.

Ersoy İnce


İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.

Burak Tuna


İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreçtir.

Burak Tuna


Eski volkan kraterlerinin ağzında oluşan küçük göl, yanardağ ağzı gölü. Ülkemizdeki en büyük krater gölü, en son 1441 yılında faaliyet göstermiş olan Nemrut Dağı’ nda bulunmaktadır.

Ersoy İnce


Vinç kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı iş alanına göre çeşitli hareket kabiliyetlerine sahip olan bu kaldırma makineleri; kaldıracağı yükün cinsine göre kanca, çelik halat, çelik sepet ya da iki bölmeli açılıp kapanabilen çene şeklindeki kepçelerden de oluşabilir.

Sevcan Arslan


Büyük yükleri, az bir yüksekliğe kaldırmaya veya hareketsiz cisimlere büyük basınç tatbik etmeye yarayan alettir.

Ersoy İnce


Tektonik kaynaklı gerilmelere bağlı olarak fay zonlarında ve kütle hareketlerinde gözlenen belirli bir yönde, çok yavaş ve kesintisiz olan sürüklenme biçimindeki yer değiştirme hareketidir.

Ersoy İnce


Verinin güvenli iletilmesi ve saklanması amacıyla şifrelenmesi işidir.

Ersoy İnce


İşlevlerini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz etkileneceği, ulaşım, haberleşme, enerji, su finans gibi sektörleri kapsayan ağ, varlık, sistem ve yapılar bütünüdür.

Ersoy İnce


Belirli bir radyasyon kaynağı veya kaynaklarından ışınlanan ve en yüksek dozu alması ihtimali olan toplum üyesi kişilerden oluşan bir gruptur.

Ersoy İnce


HACCP kalite sisteminde bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek, ortadan kaldırmak ya da riski kabul edilebilir bir düzeye indirgemek için belirli bir kontrol önleminin uygulanmasının gerekli olduğu bir aşamayı belirtir.

Ersoy İnce


Fisyon yapabilen malzemenin kendi kendine zincirleme reaksiyon yapabileceği en küçük kütle miktarıdır.

Ersoy İnce


Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybıdır.

Burak Tuna


Radyonüklide veya radyasyona dozuna maruz kaldığında bütün vücutta ciddi hasarların oluşmasına sebep olan organdır.

Ersoy İnce


Alışılagelen ve acil durum gerektiren olağanüstü durumlarda toplumun ihtiyaçlarını sürdürmesi için gerekli olan birincil öneme sahip yapı, teknik yapı ve sistem. Bir afet sonrasında can ve mal kaybının azaltılması açısından kullanılması elzem olan önem katsayısı yüksek yapılardır.

Ersoy İnce


Bir nükleer reaktörün, zincirleme çekirdek bölünme reaksiyonunu kararlı olarak devam ettirdiği durumdur.

Ersoy İnce


-150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklardır.

Burak Tuna


Çok düşük sıcaklıklardaki maddeleri depolamak için kullanılan tanklardır. Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır.

Burak Tuna


-150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar kriyojenik sıcaklıklar olarak da tanımlanır. Bu düşük sıcaklıklar; oksijen, hidrojen, helyum, argon ve azot gibi gazların sıvılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Kyriyojenik tanklar, sıvı fazda bulunan gazları - sıvılaştırılmış doğalgaz(LNG), sıvılaştırılmış azot(LIN), sıvılaştırılmış argon(LAR), sıvılaştırılmış oksijen(LOX) - taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir.

Ebru Aydınalp


Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hâli. Normal sistemi ve toplumun temel değerlerini önemli ölçüde tehdit eden, zaman baskısı ve stres altında önemli kararlar almayı gerektiren durumları kapsamaktadır. Mevzuatımızda ise, “devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile millî hedef ve menfaatlere yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür ve demokratik düzeni veya hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ve birlikte ortaya çıktığı hâller” olarak tanımlanmaktadır.

Ersoy İnce


Kriz hâli şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan geçici bir yönetim biçimi. Afet yönetiminden farkı, sürekliliğinin olmaması, belirli bir zamanla sınırlı bulunması, krizi gerektiren olay ve nedenler kalktığında sona ermesidir.

Ersoy İnce


Danışmanın kayıp, kaza, doğal afetler gibi kriz durumlarında, çalışmalarını bu acil durumlara odaklayabilme ve çeşitli müdahale teknikleriyle, danışanların bu olaylarla başa çıkabilmelerini sağlayabilme becerileridir.

Ersoy İnce


Uluslararası piyasalarda lif uzunluğuna göre 7 ayrı grup halinde satışa sunulur. 1, 2 ve 3. grup asbestler lif uzunlukları en fazla olanlardır. Tekstil asbesti olarak da adlandırılırlar. İzolasyon malzemeleri de bu grup asbestlerden yapılır. 4. grup asbest basınca dayanıklı asbestli çimento borularında; 5. grup asbest, asbestli çimento levhalarının üretiminde; 6. grup asbest, asbestli çimento üretiminde; 7. grup asbest ise fren balataları gibi malzemelerin imalinde kullanılır. Daha düşük boyutlu asbeste ise toz asbest adı verilir.

Sevcan Arslan


Kroki, bir yerin (bir binanın konumu, bir sokak yada mahalle vb.) kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.

Ersoy İnce


Özelliklerin kalıtımını belirler; uzun, ipliğe benzer bir yapıda proteinler ile bir DNA molekülünün birleşmesinden oluşur.

Ersoy İnce


Mavi Asbest. Afrika ve Avustralya orijinli silikatlardır. Asbestin en zararlı tipidir.

Sevcan Arslan


Bir bağ işlemine başlarken halatın çıması veya bedeninin birbiri üzerine aykırı konulmasıdır.

Ersoy İnce


Bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için, anma gerilimleri 42 volta kadar olan akım devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.

Burak Tuna


Küçük veri bir insanın algılayabileceği, anlayabileceği ve yönetebileceği, günlük ya da iş hayatında kullanabileceği miktarda veriyi ifade eden bir kavramdır. Devasa ölçekteki büyük verinin insanlar tarafından algılanabilmesi için onun anlamlı bilgiler halinde küçültülmesi ve özellikle görselleştirilmesi gerekmektedir. Büyük veriden damıtılan özet ve görsel bilgiler ve insanların kendi hayatlarındaki diğer kaynaklardan gelen bilgiler küçük veriyi oluşturur. Bu açıdan bakıldığında büyük veri makinelerin, küçük veri de insanların yönetebileceği veridir.

Serdar ŞAHİN


Bir maddenin yandıktan sonra geriye kalan yanmayan bölümüdür.

Ersoy İnce


Vincin boom ve kulesinin şasi ekseninde dönmesini engelleyen, kule kilidi muhafazasına otomatik kumanda ile yerleşen donanım.

Sevcan Arslan


Malzemeleri ya da yükleri kaldırma ve iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, bom ucunda 400 kg yük taşıyabilen, dipte ise 4000 kg yük taşıma gücüne sahip makinedir.

Burak Tuna


Asansörden yararlanan kimsedir.

Ersoy İnce


Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısıdır.

Burak Tuna


Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesidir.

Burak Tuna


Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alandır.

Ersoy İnce


Çalışma platformunun zemin seviyesinde ölçülen alanıdır.

Burak Tuna


Her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetlerdir.

Burak Tuna


Bir yapıda kat mülkiyeti bulunanların, ortak malik sıfatıyla paydaşı oldukları yapıdaki genel yerler üzerindeki faydalanma hakkıdır.

Ersoy İnce


Danışmanın danışanlarla ilişki kurarken, değerlendirme yaparken ve müdahalede bulunurken, onların kültürel özelliklerini göz önünde bulundurabilme becerisi ve tutumudur.

Ersoy İnce


Kültürel farklılıklarına değer yüklemeksizin, afetlerden ve acil durumlardan etkilenenlere onların toplumsal değerlerini ve normlarını göz önünde bulundurarak hizmet sunma anlayışıdır.

Ersoy İnce


Patojen ile ilk temastan hastalığın ilk belirtilerinin görünmeye başlamasına kadar geçen zamandır.

Ersoy İnce


Belirli bir radyasyon dozuna maruz kalındıktan sonra, bu radyasyondan dolayı bir etkinin meydana çıkması için geçen süredir.

Ersoy İnce


Tesis operatörünün ve kumanda panelinin bulunduğu iklimlendirilmiş yerdir.

Ersoy İnce


Tesis operatörünün bütün sistemi kontrol etmek için kullandığı paneldir.

Ersoy İnce


(1)Bir asker topluluğunun başı, komutan, bey (2) İtfaiye de üst rütbeli amirlere karşı kullanılan bir hitap şeklidir.

Ersoy İnce


Afet ve acil durum sonrasında ilk 72 saat içinde afetzedelerin acil beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla pratik, hijyenik ve sağlıklı koşullarda sunulan beslenme hizmeti türüdür.

Ersoy İnce


Kasıtlı ve planlı olarak yangın çıkarmak suretiyle zarar vermek,bir çeşit sobotajdır.

Ersoy İnce


Merdivenlerde iniş çıkışlarda kişilere destek sağlamak üzere korkulukların üzerine yerleştirilen profilli ahşap elemandır.

Ersoy İnce


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkması ve yıllık yağış ortalamalarının ise mevsim normallerinin altına düşmesinin sebep olduğu doğa kaynaklı afet. Meteorolojik açıdan, yağışların mevsim ortalama değerlerin % 80‘ in altına indiği geçici dönemler olarak tanımlanmaktadır. Hidrolojik açıdan ise, barajlar, göller, göletler ve yeraltı su seviyesinin uzun süreli yıllık ortalamalarının altına indiği geçici dönemdir. Tarımsal açıdan ise, insan ve diğer canlıların ihtiyacı olan su ve nemin yeterli ölçüde bulunamadığı dönemlerdir.

Ersoy İnce


Uzun dönemli meteorolojik gözlem ve kayıtlar esas alınarak aşırı yağışlı ve aşırı kurak dönemleri aylar veya yıllar şeklinde gösteren cetveldir.

Ersoy İnce


Özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan faaliyetleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak oluşan, şehirleşmenin de etkisiyle doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerinde sıcaklık artmasıdır.

Ersoy İnce


Yeryüzünde bulunulan noktanın koordinatlarını ve deniz seviyesine göre yüksekliğini uydular vasıtasıyla belirleyen sistem. Bu işlemi yapan cihazlara kısaca GPS denilir. Fay zonları boyunca meydan gelen gerilim birikmeleri ve çok yavaş hareketleri izlemek için daha hassas GPS ölçümleri yapılır.

Ersoy İnce


Aynı şartlar altında, radyasyon şiddetinde belirli bir malzeme kalınlığı ile aynı azalmayı sağlayan kurşun kalınlığıdır.

Ersoy İnce


Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasıdır.

Ersoy İnce


Isıya dayanaklı nitelikte çok özel kumaşlardan yapılmış, dakikada 15–20 kişiyi herhangi bir kattan güvenliğe ulaştırabilen tünel şeklinde bir kurtarma malzemesi. (Merdiven aracının kurtarma platformuna monte edilebilen tünel, değişik yükseklerde seri kurtarmayı mümkün kılacak şekilde parçalar halinde üretilmektedir.)

Ersoy İnce


Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey borudur.

Ersoy İnce


Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği borudur.

Burak Tuna


Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemidir.

Burak Tuna


Kuru buz dondurulmuş karbon dioksittir. Karbon dioksit bileşiği normal şartlarda gaz halinde bulunur. Yüksek basınç altında sıvılaştırılan karbon dioksit gazı daha sonra laboratuvar ortamında gaz haline dönüştürülür. Kuru buzun yüzey ısısı, -78.5 derecedir.

Ebru Aydınalp


Özellikle başlangıç düzeyindeki yangınların söndürülmesinde kullanılan önemli bir söndürme maddesi olup, ABC(Sodyum hidrojen karbonat, Amonyum fosfat, Amonyum sülfat esaslı), BC(Sodyum karbonat, Potasyum sülfat esaslı),D tozu(Sodyum klorür, Potasyum klorür esaslı) gibi çeşitleri vardır.

Ersoy İnce


Çalışma öncesi borularının çoğunluğu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemdir.

Ersoy İnce


Kuru Temizlemeci, kirlenmiş deri ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi, tekstil ürünlerinin boyanması, kolalanması ve ütülenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Ersoy İnce


Sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri düzenlenmiş çalışan kişiler ve tesisler grubu.

Orkun ÇOBAN


Hedeflere ulaşmak maksadıyla kendi sorumlulukları, yetkileri ve ilişkilerinin olduğu işlevlere sahip kişi veya kişilerdir. Kuruluş kavramı bunlarla sınırlı olmamakla birlikte anonim, kamu veya özel olmasına bakılmaksızın bağımsız tüccar, şirket, kuruluş, firma, girişim, merci, ortaklık, hayır kurumu veya derneği veya bunların bir bölümünü ya da birkaçını birlikte kapsar.

Burak Tuna


Acil durum müdahale çalışmalarının yönetildiği ve koordine edildiği yerdir.

Burak Tuna


Kuş gribi (avian influenza), influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu ve kanatlılarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta hayvan teması sonrası nadiren de olsa insana hastalık bulaşabilir.

Ersoy İnce


Tıptaki adı “H5N1” olan virüsün, insanlara da geçmesi ve göçmen kuşlarla taşınarak küresel bir tehlike hâline gelmesi durumu. “H5N1” virüsünün etkilediği kanatlı kümes hayvanlarıyla temas veya etlerinin iyice pişirilmeden yenilmesiyle insanlara bulaşmaktadır

Ersoy İnce


Aynı çatı makası üzerindeki dikmeler, aşıklar, yanlama ve mertekleri her iki yüzeyden birbirlerine bağlayan, bağlandıkları parçalara “kertme” ile geçen, birleşim noktalarını kuvvetlendiren ve genellikle 5×10, 5×20 cm en kesitinde olan çatı elemanıdır.

Ersoy İnce


Kolon, kiriş ve perde duvar kalıplarında kalıp yüzeylerini karşılıklı olarak desteklemekte kullanılan elemanlardır.

Ersoy İnce


Postaların üzerine çakılan, baştan kıça uzanan ve teknenin boyuna direncini arttıran yapı elemanıdır.

Ersoy İnce


Aşıklara dik doğrultuda ve bir dikmenin iki yanında bulunarak merteklere kadar uzanan stabilite elemanlarıdır.

Ersoy İnce


Üst solunum yollarında kuvvetli bir tahriş ile birlikte kontrol edilemeyen öksürük, bulantı, kusma ve rahatsızlık hissi oluşturan kimyasal maddelerdir.

Ersoy İnce


Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi.

Orkun ÇOBAN


Kaza kaçınılmazlık sonucu meydana gelmişse, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyorsa, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması yükümlülüğüdür.

Ebru Aydınalp


Bir maddenin uygulanan kuvvete karşı gösterdiği direnç veya evrenin her yerinde maddenin değişmeyen özelliğidir.

Ersoy İnce


Zemin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle yamaçlardan aşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yer değiştirme olayıdır.

Ersoy İnce


Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplam sayısıdır.

Ersoy İnce


Farklı ebatlarda dörtgen veya daire en kesitli masif veya lamine ahşaptan profilli veya profilsiz olarak üst üste yığılarak ev yapımında kullanılan, uçlarda kertme birleştirmesi olan modül elemandır.

Ersoy İnce


Yangınlara müdahale için kullanılan bazı lansların uçlarında bulunan ve su miktarını artırmak için sökülen vidalı parçadır.

Ersoy İnce


Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket etmekte olan bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını ve şeklini değiştirebilen etki. Kuvvet "F" harfi ile gösterilir ve "dinamometre" denilen yaylı kantarla ölçülür. Kuvvet birimi Newton(N) dur.

Ersoy İnce


Yer hareketinin ivme kayıtlarını elde edebilmek için genellikle aktif fay zonları ile yapılara yerleştirilen ivmeölçer tipi sismik cihazlardan meydana gelen veri toplama ağı. Özellikle deprem mühendisliği açısından çok önem taşıyan bu veriler, depreme dayanıklı yapıların tasarlanmasında kullanılır.

Ersoy İnce


Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmıdır.

Ersoy İnce


Kuyumcu, altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Ersoy İnce


İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adım olan, 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan, 1994’te yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (BMİDÇS - United Nations Framework Convention on Climate Change) güçlendirmek üzere hazırlanan uluslararası anlaşma. 1997’de imzalanan protokol, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Kyoto Protokolündeki amaç, “atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamak”tır. Özellikle sanayileşmiş ülkelere bağlayıcı sera gazı salımında sınırlama ve azaltma yükümlülükleri getirmiştir. Kyoto Protokolü’nün süresi 2020’ye kadar uzatılmış olup, uygulamadaki sorun ve güçlükler dikkate alınarak, tüm ülkeleri kapsayan ve daha geniş çaplı bir anlaşmanın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.