Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

Sevcan Arslan


Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 12 tonu aşan motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması

Sevcan Arslan


İşyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren bir koddur. Açılımı; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (Statistical classification of economic activities in the European Community).

Burak Tuna


Yalnızca nadir durumlarda meydana gelebilen işlev bozukluğu tipidir.

Burak Tuna


Temel birimi 1/1.000.000.000 ile çarpmayı ifade eden ön ektir.

Ersoy İnce


Polistiren, benzen ve benzinden üretilen ve kimyasal silah olarak kullanılan yakıcı bir kimyasal karışımdır.

Ersoy İnce


Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan. Nâzım imar planları, 1/25000, 1/10000, 1/5000 veya 1/2000 ölçeklerde yapılabilir.

Ersoy İnce


Ocak havasının giriş ve çıkış yoludur.

Burak Tuna


Nem
Verilen hava hacmi içinde su, sıvı, katı veya buhar halde bulunan toplam su miktarı veya atmosferdeki su buharı içeriğidir.

Ersoy İnce


Nemli, ıslak yerlerde ve açık havada kullanılmaya elverişli iletkenlerdir.

Burak Tuna


Hızlı müdahale Lansı olarak tanımlanır.

Ersoy İnce


Göçler sonucunda bir ülkede oluşan girişler ve çıkışlar arasındaki fark. Buna göç dengesi de denir ve bu dengeye, gelişler gidişlerden fazla olduğunda ülkeye giren net göç, gidişler gelişlerden fazla olduğunda da ülkeden çıkan net göç adı verilir.

Ersoy İnce


Geminin ticari olarak kullanılabilen yerlerinin hacmi olup, o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlerin gros tonilatodan çıkartılması sonunda geri kalan hacmidir.

Ersoy İnce


Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden gerçek ya da tüzel kişidir.

Ersoy İnce


Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır.

Burak Tuna


Nitelik, genel manasıyla kabiliyetlerden ve becerilerden oluşur.

Serdar ŞAHİN


Görev yerleri, sorumluluk alanları ve yetkileri önceden belirlenerek günün belli saatlerinde veya tamamında amirlik, ihbar, danışma, koruma, kollama, güvenlik v.s. gibi amaçlarla ve sırayla yapılan göreve denir.

Ersoy İnce


Nöbet görevinin gerektirdiği yetkileri kullanan ve sorumluluğu taşıyan personele denir.

Ersoy İnce


İnce saç levhaların birbirlerine kaynak edilmesinde kullanılır. Taşıt, uçak ve hafif yapı konstrüksiyonlarda seri imalatta çok yaygın olarak kullanılır. Transformatörün uçları arasına bağlanmış iki bakır çubuk elektrot arasında kuvvet altında ve elektrik akımının sağladığı ısı etkisiyle parçalar birbirlerine nokta şeklinde kaynak edilmiş olur. Elektrotlar mekanik, hidrolik ve pnömatik olarak bastırılarak saçların birbirlerine iyi bir şekilde teması sağlanır.

Sevcan Arslan


Donanımların, tasarımlandığı parametreler içerisinde çalışma durumudur. Kazalar sonucunda meydana gelen, onarım veya kapanmaya neden olan (örneğin pompa sızdırmazlık elemanlarının, flanş contalarının kırılması veya dökülmeler gibi) aksaklıklar, normal çalışmanın bölümü olarak kabul edilmez. Yol verme ve kapanma şartları ve rutin bakım normal çalışma içerisinde kabul edilirken, devreye almanın bir bölümü olan ilk yol verme işlemi bu çalışmanın dışındadır.

Burak Tuna


Bir nükleer tesisin deneme, güç üreterek çalışma, durdurma, tekrar çalıştırma, bakım, yeniden yakıt yükleme ve kapatma gibi çeşitli işletme faaliyetlerinin belirlenen işletme sınırları ve şartları içerisinde yürütülmesidir.

Ersoy İnce


Bir nükleer reaktörün çalışma durumunun, önceden belirlenen normal işletme sınırları dışına çıkmasıdır.

Ersoy İnce


Genellikle erkeklerde görülen tipte bir ruh hastalığıdır. Ağır bedensel ve zihinsel yorgunluklar sonrası ortaya çıkar. Bir tür saklanmış depresyondur.

Ebru Aydınalp


Sinir sisteminde nöronlar arasında veya bir nöron ile bir hücre arasında sinyal taşıyan kimyasal maddelerdir.

Ersoy İnce


Otonom sinir sistemi ile ilgili demektir.

Ebru Aydınalp


Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Ersoy İnce


Kimyasal ajanların yok edilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kimyasal ajanın kimyasal, fiziksel ve toksikolojik özelliklerini değiştirerek ajanı etkisiz hale getirme işlemidir.

Ersoy İnce


Hidrojenden daha ağır olan tüm atomların çekirdeklerinde bulunan, kütlesi protondan çok az büyük olan yüksüz temel parçacıktır.

Ersoy İnce


Nötron salımı yaparak bozunma yapan radyoaktif malzemelerdir.

Ersoy İnce


Bir fisyon olayı sonucu oluşan yeni nötronların başka fisyon olaylarına sebep olması ile oluşan olaydır. 3 çeşidi vardır. • Devamlılığı olmayan – kritik altı durum • Devamlılığı olan – kritik durum • Çoğalarak devam eden – kritik üstü (süper kritik) durum

Ersoy İnce


NC/CNC tezgahlarda kesme sıvısının püskürtüldüğü çeşitli çaplardaki makine parçasıdır.

Ersoy İnce


Nükleik asitlerde bulunan nükleotid zincirlerini daha küçük birimler oluşacak şekilde kesen bir enzimdir.

Ersoy İnce


Nükleer maddelerin kullanıldığı güç santralleri ile tıp ve sanayideki faaliyetler esnasında ortaya çıkan madde veya yan ürünlerin tümü. Özel koruma koşullarına uygun olarak nakledilip, sızdırmazlığı tam olan yerlerde depolanması gereken tehlikeli nükleer malzemelerdir.

Ersoy İnce


• Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır, • Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar, • Alanıyla ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma), • Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar çalışmaları yapar.

Ersoy İnce


Doğal uranyum; U-235 'ce tüketilmiş uranyum; toryum; ve bunların metal, alaşım, kimyasal bileşik veya konsantre şekilleri; yukarıda adı geçen maddelerin bir veya daha fazlasını IAEA Yönetim Kurulu veya TAEK'nun belirlediği oranlarda içeren diğer maddeler ve IAEA Yönetim Kurulu veya TAEK'nun belirlediği maddelerdir.

Neşe Cizreliogulları


Herhangi nükleer kaynak madde veya özel bölünebilir maddedir.

Ersoy İnce


Bir tesisteki nükleer maddelerin tanımı, bileşimi, miktarı ve yeri hakkındaki toplanan bilgilerdir.

Ersoy İnce


Nükleer patlayıcı yapılmasını mümkün kılan nükleer madde miktarlarıdır.

Ersoy İnce


Zincirleme reaksiyonun kontrolsuz olarak meydana gelmesi ile oluşan patlamadır.

Neşe Cizreliogulları


Zincirleme çekirdek bölünmesi (fisyon) reaksiyonunun oluşturulup devam ettirildiği ve kontrol edildiği bir sistemler bütünüdür.

Neşe Cizreliogulları


Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır.

Ersoy İnce


Nükleer patlama neticesinde geriye kalan fisyon ürünlerini de içeren yüksek seviyede radyoaktif maddelerdir.

Ersoy İnce


Sabit nükleer ve radyolojik tesislerde, saha çalışmalarında, radyoaktif maddelerin taşınmalarında, nükleer takatli gemi, nükleer malzeme ihtiva eden uydu veya uzay araçlarında istenmeyen bir olay sonucu, radyasyon korunması standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınması ve radyoaktif bulaşmanın ayrı ayrı veya birlikte vuku bulmasıdır.

Ersoy İnce


Nükleer tesislere yer seçimi,inşaatı ve işletmesi ile ilgili olarak TAEK tarafından kurucuya her aşamada ayrı ayrı verilen yazılı belgelerdir.

Neşe Cizreliogulları


Nükleer reaktör tesisleri ile nükleer yakıt çevrimi ve radyoaktif artık yönetimi tesisleridir.

Ersoy İnce


Radyoizotopların teşhis ve tedavi amacı ile kullanıldığı tıp alanıdır.

Neşe Cizreliogulları


Ülke içinde ya da dışında meydana gelen, radyasyon salımı ile insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan veya oluşturması muhtemel acil durumdur.

Ersoy İnce


Reaktörde enerji üretmek için kullanılan, bölünebilir çekirdekler içeren maddedir.

Neşe Cizreliogulları


Nükleer bomba yapımında kullanılan uranyum ve plütonyum ile radyasyon yayarak ölüme ve yaralanmaya sebep olabilecek tüm radyoaktif kaynaklar nükleer/radyolojik ajan olarak adlandırılır.

Ersoy İnce


Çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı ile belirlenen atom türüdür.

Ersoy İnce


Aynı veya farklı tip ve çapta ara bağlantıyı sağlayan kısa hortumdur.

Ersoy İnce


Muayene edilecek (su ve gıda gibi) maddelerden alınan ve o maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğidir.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.