Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.

Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.

Sevcan Arslan


Azami ağırlığı 0.75 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

Sevcan Arslan


Azami ağırlığı 0.75 tonu aşan, ancak 3.5 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

Sevcan Arslan


Azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracıdır.

Sevcan Arslan


Azami ağırlığı 10 tonu aşan motorsuz yük taşıma aracıdır.

Sevcan Arslan


Bir şeyin doğruluğunu veya varlığını destekleyen veri

Orkun ÇOBAN


Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, açık işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalarıdır.

Burak Tuna


Kaynak sıcaklığına kadar ısıtılan parçalar üstüste konularak dövülür. Böylece birleşmeleri sağlanır.

Sevcan Arslan


Deprem dalgalarının analizini yaparak, depreme neden olan kırılma düzleminin eğimi, doğrultusu, kayma açısı ve yırtılmanın zaman içinde gelişimi gibi dinamik parametrelerin hesaplanması yöntemidir.

Ersoy İnce


Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemeleridir.

Burak Tuna


Odyolog insanların işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhis ve tedavi için yönlendirilmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan kişidir.

Ersoy İnce


Odyometrist insanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımıyla saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

Ersoy İnce


Bir işletmenin sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması, bunları aynı zamanda çalışanlarını geliştirebileceği bir sistem içinde değişen çevre koşullarına adapte edebilmesi ve tüm bunların sonucunda sürekli olarak değişen, gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir işletme olması.

Sevcan Arslan


Bir elementin oksijenle birleşmesidir.

Ersoy İnce


Akciğerlerde oksijen yoğunluğu yüksek olduğu zaman oksijenin hemoglobinle birleşmesi ile oluşan bileşiktir.

Ebru Aydınalp


Canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Atmosferde %21 oranında bulunmaktadır.

Ersoy İnce


Maddelerin oksijenle tepkimeye girmesisonucu meydana gelen yanma reaksiyonudur.

Ersoy İnce


Kendilerinin yanıcı olup olamamasına bakılmaksızın, oksijen verme yoluyla diğer maddelerin yanmasına neden olan veya katkıda bulunan maddelerdir.

Ersoy İnce


Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

Burak Tuna


Kamara girişi, kasara, ambar ağzı gibi yapılar nedeniyle oluşan güverte bölünmelerine denk gelen kesilmiş kısa kemeredir.

Ersoy İnce


Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

Sevcan Arslan


Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan araçtır.

Sevcan Arslan


ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekimdir.

Burak Tuna


Doğal afetler, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımlar, Anayasa ile kurulmuş hür demokrasi düzenini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması gibi durumlarda, geçici bir yönetim modeli uygulanmasını gerektiren hâl. Olağanüstü hâl yönetimlerinin sınırlı yönetimler olduğu ilgili yasada da belirtilmiş ve bu süre altı ayla sınırlandırılmıştır.

Ersoy İnce


Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halidir.

Burak Tuna


Bir riski sigorta ederken göz önüne alınması gereken yüksek hasar senaryolarına ilişkin değerlendirmedir.

Ersoy İnce


En büyük yağış ve en ileri seviyede yüzey akışı oluşturacak tüm faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşabilecek en büyük taşkındır.

Ersoy İnce


A ✓ Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE ✓ Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE ✓ Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakınının yurt dışında bulunma öyküsü ya da B ✓ Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE ✓ Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden ya da C ✓ Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE ✓ Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE ✓ Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması *SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları) son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği ya da D Ani başlangıçlı ateş ile öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı olmaması

Ersoy İnce


Bir olayın meydana gelme ihtimalini belirlemek için kullanılan modelleme ve hesaplama yöntemidir.

Ersoy İnce


Meydana geldiği takdirde toplum için istenmeyen sonuçlara yol açabilecek olay kombinasyonlarını belirlemek, bunların yol açabileceği sonuçların büyüklüğünü ve olasılıklarını tahmin etmek için yapılan analizlerdir.

Ersoy İnce


İşten kaynaklanan veya iş esnasında meydana gelen, yaralanma veya sağlığın bozulmasına yol açabilecek veya yol açan durumdur. 1: Yaralanma ve sağlığın bozulmasının meydana geldiği bir olay bazen “kaza” olarak da adlandırılmaktadır. 2: Herhangi bir yaralanma veya sağlığın bozulması durumunun meydana gelmediği ancak bu potansiyele sahip bir olay “ramak kala”, “hafif atlatma” veya “tehlikeyle burun buruna” şeklinde adlandırılabilir. 3: Bir olaya ilişkin bir veya daha fazla uygunsuzluk olabilmesine karşın, hiçbir uygunsuzluk olmadığında da olay meydana gelebilir.

Burak Tuna


Belirli bir başlangıç olayını takip eden alternatif mantıksal yolları ve sonuçları inceleyen ve şekilsel gösterimini de içeren tümevarım tekniğidir.

Ersoy İnce


Tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müdahale durumunun yönetiminde, müdahale edilen olay için eldeki imkânları en doğru ve etkin şekilde kullanabilmek amacıyla oluşturulan geçici ve dar kapsamlı bir modüler taktik acil yönetim sistemidir.

Ersoy İnce


Valilikçe olay yerindeki müdahale ekiplerini koordine etmek ve yönetmek üzere görevlendirilen kişidir.

Ersoy İnce


Ateşleyicilikte, patlatma devresinin ve kapsüllerin direncini ölçmekte kullanılan analog ya da dijital cinsleri bulunan ölçüm aletidir.

Ersoy İnce


bir değeri tayin etme sürecidir.

Burak Tuna


Bir yerde radyasyonun algılanması ve ölçülmesi için kullanılan cihazlardır.

Ersoy İnce


Sürveyans amaçları veya salgın için yapılmış bir vaka tanımı ile uyumlu bir hastalığa ya da sağlık sorununa sahip kişidir.

Ersoy İnce


Çatıların düz ya da eğik yüzeylerindeki yağış sularını toplayan yarım daire, dikdörtgen veya kare kesitli kanallardır. Oluklar, tek yüzeyli bir çatıda, çatının düşük kottaki tarafında; beşikörtüsü bir çatıda, çatının mahyaya paralel iki yanında; kırma çatıda ise tüm çatının çevresinde yer alır.

Ersoy İnce


60 gün içerisinde %50 olasılıkla ölüme neden olması beklenen radyasyon dozudur. Genellikle çok kısa süre içerisinde 500 rad ve üzeri doz alımı sınır kabul edilir.

Ersoy İnce


Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, rezervasyon, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan, konuklara otel içi ve dışı faaliyetler hakkında bilgi veren kişidir.

Ersoy İnce


Afetin etkilediği alanın, afet bölgesine ulaştırılacak acil yardımların, acil yıkılacak binaların tespiti ve hasar tespit çalışmalarında gereken ön bilgilerin sağlanması için yapılan etüt ve değerlendirmedir.

Ersoy İnce


Ön Düzen ve Balans Ayarcısı, her türlü motorlu aracın ön düzenlerini, ön tekerlek açı ve mesafelerini, askı donanımlarını, şasi hatalarını ölçen, ayarlayan, tekerlek kusurlarını tespit eden ve tekerlek dengesini yapan kişidir.

Ersoy İnce


kaplamaları gibi hasarlarla zeminde meydana gelen yer değiştirmelerin çevredeki insanlara verebileceği zararın belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla yapılan ilk değerlendirme. Binaların dıştan ve gerektiğinde yalnızca bodrum katları hızla incelenerek yapılan tespitlerdir. Bunun sonucunda, hasarsız veya hafif Yapıların kullanılıp kullanılmaması ile kalkan duvarlar, bacalar, parapetler, cephe hasarlı binaların kullanılmaya devamına karar verilir. Bir afet sonrasında hemen kullanılması zorunlu olan hastane, itfaiye, hükûmet ve afet yönetim merkezleri, spor salonu, okullar, trafo merkezleri gibi tesislere hasar tespitinde öncelik verilir.

Ersoy İnce


Mobilya elemanlarının alt elemanlarının kendi içerisindeki montajdır.

Ersoy İnce


Herhangi bir afet nedeniyle hasar görmüş bir yapının, en az olay öncesinde sahip bulunduğu güvenlik düzeyine getirilecek şekilde tamir edilerek kullanılabilir hâle getirilmesi işi, tamirdir.

Ersoy İnce


İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir.

Burak Tuna


Afet haberinin alınmasını müteakip, en yakın birimden, etkilenen alana hareket eden ve afetin büyüklüğü, türü, etkilenen kişi sayısı ile ilgili karar alıcılara gönderdiği ilk bilgilerle muhtemel müdahale şekli ve ölçeğinin oluşmasına yardımcı olan ekiptir.

Ersoy İnce


Yangının çıkmasına engel olmak veya yangın çıkması halinde kayıpları minimuma indirmek amacıyla tesis edilen sistemlerdir.

Ersoy İnce


Kullanımı veya bertarafı nedeniyle zararlı bir madde veya karışıma maruz kalınması sonucunda meydana gelen olumsuz etkileri en aza indirmek veya önlemek için önerilen önlemleri tarif eden ifadedir.

Burak Tuna


İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.

Burak Tuna


Risklerin etkilerini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma, tedbir. Barajların inşası ile olası seller, istinat yapıları inşasıyla çığ, heyelan ve kaya düşmesi gibi olayların meydan gelmesi halinde verebileceği zararlar önlenebilir.

Ersoy İnce


Doğa kaynaklı afet tehlikeleri ve arazinin jeoteknik özellikleri nedeniyle yerleşime açılmadan önce yapısal veya yapısal olmayan önlemler alınmasını gerektiren alandır.

Ersoy İnce


Meydana gelebilecek uygunsuzluğun, hatanın veya diğer istenmeyen durumun sebeplerini ortadan kaldırarak oluşumlarını önlemek için yapılan bir faaliyettir.

Ersoy İnce


Herhangi bir acil durum meydana gelmeden alınan önlemleri ve yapılan çalışmalardır.

Burak Tuna


Operasyon Elemanı/Tur Operatörü Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir.

Ersoy İnce


Makina ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgelerdir.

Burak Tuna


Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişidir.

Burak Tuna


İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlardır.

Burak Tuna


Otomatik Merdiven aracı gibi özellikli araç kullanan itfaiye şoförüdür.

Ersoy İnce


İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.

Burak Tuna


Kursta verilen eğitim sonunda yapılan teori ve uygulama sınavında başarılı olanlara verilen millî eğitim müdürlüğünce onaylı belgedir.

Burak Tuna


Optisyen göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

Ersoy İnce


Organizasyon Sorumlusu kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, yardımcı hizmetlerin temin edilmesinde görev alabilecek kişidir.

Ersoy İnce


Canlı bir varlığı oluşturan ve yaşamsal fonksiyonları birlikte çalışarak yürüten kompleks sistemler bütünüdür.

Ersoy İnce


Kalayın hidrokarbonlarla oluşturduğu kimyasal bileşiği.

Sevcan Arslan


Örgülü iletken malzeme ile yapılan topraklayıcıdır. Örgülü iletkeni oluşturan teller ince olmamalıdır.

Burak Tuna


Örgün (Formal) Öğrenme, kendiliğinden gerçekleşen öğrenme olmayıp ayrıca planlanan, bağımsız bir faaliyet olarak gerçekleşen öğrenme şeklini ifade etmektedir. Gerçek ya da sanal sınıf eğitimleri, kişilerin kendi kendine aldığı dersler, çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme programları, belirli bir amaca dönük olarak hazırlanmış kitapçıklar, video, ses, metin içerikleri gibi öğrenme faaliyetleri örgün (formal) öğrenme olarak kabul edilebilir. Öğrenmeyi örgün hale getiren “belirli bir kurum ya da kişi tarafından belirli amaçlar için hazırlanması ve önceden yapılandırılmış” olmasıdır. Öğrenme kendiliğinden ve anlık olarak gerçekleşmeye başladıkça informal alana doğru kaymaktadır.

Serdar ŞAHİN


Bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişidir.

Burak Tuna


Orman Mühendisi, orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda çalışan kişidir.

Ersoy İnce


Orman alanlarında doğal, insan ihmali ya da başka nedenlerden kaynaklanan yangındır.

Ersoy İnce


Doğrudan insan müdahalesiyle, orman alanının başka bir alana dönüşmesi durumudur.

Ersoy İnce


Toprağı gevşek çürük yamaçlarda, toprağın taşınmasını önlemek için çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden yapılan duvar türü, çeper. Bu çitler, yağmur sularının akışını yavaşlatarak toprağın aşınmasını ve taşınmasını önlerler.

Ersoy İnce


Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmıdır.

Ersoy İnce


Genel olarak binanın, deprem nedeni ile taşıma gücünde azalma olmuş hâli. Onarım veya güçlendirme ile hasar öncesindeki dayanımın kazandırılması ya da artırılması gereken yapılar grubundadır. Orta hasarlı yapıda taşıyıcı elemanlarda kesme ya da eğilme çatlakları 10 mm’yi aşmamalıdır. Taşıyıcı elemanlarda ve yapıda kalıcı ötelenmeler ve şakülden sapmalar yoktur. Betonarme elemanların pas paylarında (beton örtüsünde) dökülmeler olabilir. Bu tür hasar gören bir yapı ciddi şekilde onarılıp güçlendirmeden kullanımına izin verilmez, sadece eşya taşınması amacıyla içine girilebilir. Afet mevzuatına göre, orta hasarlı yapı 1 yıl içinde onarılmadığı takdirde yerel yönetimlerce yıktırılır.

Ersoy İnce


Orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanma olasılığı bulunan malzemelerden oluşur. (Otopark, fırın, çamaşırhane, restoran servis alanları vb.)

Ersoy İnce


Afet ve acil durumlarda kurumlar arası buluşma kanalı olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulan, koordinesi AFAD’ da olan çeşitli bantlardaki frekanslar ile gelecekte bu amaçla tahsis edilecek frekansların tümüdür.

Ersoy İnce


Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme ye yarayan işarettir.

Ersoy İnce


Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenidir.

Ersoy İnce


Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir.

Burak Tuna


Birden fazla başvuru sahibinin olduğu durumlarda ortak temsilci belirtilmesi halinde başvuru ile ilgili bildirimler ortak temsilciye yapılır. Başvuruda ortak temsilci belirtilmemiş ise buna ilişkin herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve başvuru formunda adı geçen ilk başvuru sahibinin ortak temsilci olduğu kabul edilir.

Ersoy İnce


Bir toksik kimyasal maddenin, test edilen ortamda bulunan popülasyonun yarısının ölümüne yol açması için gerekli doz miktarıdır

Ersoy İnce


Bir toksik kimyasal maddenin, test edilen ortamda bulunan popülasyonun yarısının ölümüne yol açması için gerekli konsantrasyondur.

Ersoy İnce


Bir radyonüklit için ortalama ömür bozunum sabitinin tersidir.

Ersoy İnce


Enerjisi bilinen bir fotonun, malzeme içerisinde izlediği yol boyunca herhangi bir etkileşim yapmadan kat edebileceği ortalama mesafedir.

Ersoy İnce


Resim eğikliği ve arazideki yükseklik farklarından dolayı oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilen ve harita gibi belli ve sabit bir ölçeği olan topografik görüntüdür.

Ersoy İnce


Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.

Ersoy İnce


Serilmek sureti ile kullanılan çeşitli kalınlıklarda bitüm veya sentetik malzemelerden üretilmiş su yalıtım örtüleridir.

Ersoy İnce


Çalışma yaşamına yeni başlayanlara veya işletme içinde görev konumları değişen personele uygulanan eğitimdir. ( Yeni işin gereği olarak, yeni bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması maksadıyla uygulanan eğitsel programlar)

Ersoy İnce


OSB
Yönlendirilmiş yonga levha: Çatıda konstrüksiyon üzerinde düz bir zemin elde etmek için en az 11 mm kalınlığında kullanılan yönlendirilmiş ahşap yongalarından üretilmiş levhalardır.

Ersoy İnce


Zımpara ve delik makinelerinde kesicilerin sağa sola periyodik salınımıdır.

Ersoy İnce


Oto Boyacısı, her türlü motorlu kara taşıtının yüzey hazırlama ve bütün boyama işlerini yapan kişidir.

Ersoy İnce


Oto Döşemecisi, otomobil, kamyon, tren, vapur, uçak ve ağır hizmet tipi taşıtlarda ahşap, metal veya plastikten iskeletler üzerine kumaş veya sentetik deri ile döşeme, kaplama, onarım ve montaj işlerini yapan kişidir.

Ersoy İnce


Oto Elektrikçisi, motorlu taşıtlarda, aracın elektrik sistemlerindeki arızayı bulan, taşıtların elektrik donanımının yapılması, onarılması ve yenileştirilmesi gibi çalışmalarda bulunan kişidir.

Ersoy İnce


olcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

Sevcan Arslan


Güç kaynağının kesilmesi halinde hareketli parçaları yavaşlatan ve durduran bir tertibattır.

Burak Tuna


Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanmasıdır.

Ersoy İnce


Ayarlanan limit aşıldığında devreye girerek hata düzeltme imkânlarını faaliyete geçiren, tesisi kısmen veya tamamen kapatan ya da durduran sistemlerdir.

Burak Tuna


Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Sevcan Arslan


Otomotiv Gövdecisi, otomobillerin kaporta kısımlarında çarpılma, ezilme, eğilme, çürüme nedeniyle oluşan kusurları, çeşitli aletler kullanarak, eski standart yüzey düzgünlüğüne getiren veya bu kısımları yenisiyle değiştiren kişidir.

Ersoy İnce


Otomotiv Mekanikçisi otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçlarda motorun yakıt, ateşleme, soğutma, yağlama ve supap sistemi, güç aktarma organları, ön düzen, fren ve direksiyon sistemlerinde meydana gelen arızaları gideren, aracın aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakım ve onarımını yapan kişidir.

Ersoy İnce


Otomotiv Mühendisi, kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıtlarının üretimini planlayan ve denetleyen kişidir. Otomotiv Mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında Otomotiv Mühendisi kara taşıtları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.

Ersoy İnce


Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

Sevcan Arslan


Sahadaki küçük çaptaki demir kesimlerinde kullanılan hareketli ve mekanik demir kesme aleti.

Sevcan Arslan


Çatı ağırlığının taşıyıcı duvarlar üzerine aktarıldığı makassız bütünleşik çatı sistemidir.

Ersoy İnce


Yükün ve/veya elleçleme koşullarının güvenliği açısından özel işlem gerektiren yük/konteynerin güvenli şekilde hareket ettirilebilmesi için, taşıyıcı düzeneğe sabitlenmesinde kullanılan yükseklik arttıran aparat.

Sevcan Arslan


Ahşap malzeme yüzeyine belirlenmiş motiflerin belirli derinliklerde oyularak şekillendirilmesiyle yapılan işlemdir.

Ersoy İnce


Oyun tabanlı öğrenme, önceden belirlenmiş bilgi, beceri ya da tutumları kazandırmak için tasarlanmış oyunların öğrenenler tarafından oynanırken arka planda hedeflenen öğrenmenin gerçekleşmesidir. Eğitsel bir oyun geliştirme sürecinde, kurallar, hedefler, zorluk, yarışma, rekabet, meydan okuma, etkileşim, hikâye ve sunum gibi unsurların tasarımı öğretim amaçları dikkate alınarak yapılır. Kritik yerlere bilgilendirme ve geri bildirim mekanikleri yerleştirilir. Fazla didaktik hale getirmeden ve eğlence unsurlarını kaybetmeden yapılacak dengeli bir tasarım ile ortaya çıkacak eğlence ve memnuniyet duygusu öğrenmenin kalıcılığını artıracaktır. Oyunların öğrenen merkezli tasarlanması, öğrenenin sürece aktif katılımı ve oyun içindeki etkileşimler de oyun tabanlı öğrenmelerin başarısını artıran unsurlardır

Serdar ŞAHİN


Oyunlaştırma, bir alanda ilgiyi, motivasyonu, bağlılığı, katılımı artırmak ya da bir tutum geliştirmek veya bir davranış değişikliği yaratmak amacıyla oyun mekaniklerini ve oyunsal düşünme anlayışının oyun dışındaki alanlarda kullanılmasıdır. Oyunlaştırma sürecinde (1) değerli görülen davranışlar ve (2) bu davranışların gösterilmesi durumunda verilecek karşılık, ödül puan vs. belirlenir. Belirlenen ödüller ne kadar ilgi çekici ya da anlamlı ise katılımcıların söz konusu değerli davranışları gösterme eğilimleri de o oranda yüksektir. Bu sayede gelinen seviye, kazanılan liyakat ya da rozetler, rekabetteki sıra, toplanan puan gibi mekanikleri çalışmaya başlar ve bunun sonucu oluşan duygu durumu (başarı, kendini gerçekleştirme vb.) oyunlaştırmanın hedefine ulaşmasına yardımcı olur. Oyunlaştırma öğrenme verimliliğinin artırılmasında, öğrenme alışkanlıklarının kazanılmasında ve öğrenme yönetim sistemlerinin çalışmasında önemli katkılar sağlayabilecek bir unsurdur. Her alanda kullanılabilir nitelikte olmasına rağmen çevrim içi uygulamalarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Oyun tabanlı öğrenme ile karıştırılmaması gerekir.

Serdar ŞAHİN


Kamuya açık olmayan yerlerde yalnızca ticari, endüstriyel, toplu taşım veya resmi hizmet amacıyla kullanılan motorlu kara taşıtlarına akaryakıt ikmali yapmak üzere yakıtların depolandığı ve bu araçların yakıt depolarına sabit cihazlarla dolum yapıldığı akaryakıt istasyonudur.

Burak Tuna


Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, ambulans (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Plutonyum-239; uranyum-233; uranyum-233 veya uranyum-235 izotopları bakımından zenginleştirilmişuranyum; ve yukarıda belirtilenlerin bir veya daha fazlasını içeren maddeler ve IAEA Yönetim Kurulu veya TAEK'nun belirlediği diğer bölünebilir maddeler olup "özel bölünebilir madde" tanımı "kaynak maddeleri" içermez.

Neşe Cizreliogulları


Müşterilerin araç sürücüsü ile iletişim ve teması, 24/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte tanımlanan zırhlı ara bölme ile engellenmiş, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan M1 sınıfındaki ticari motorlu araçtır.

Sevcan Arslan


Gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil onyediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır.

Sevcan Arslan


Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Burak Tuna


Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanıdır.

Burak Tuna


Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimidir.

Burak Tuna


Kaza, deprem veya sabotaj sonucu çevreye radyasyon sızmasını önleyecek şekilde, yer altında veya üstünde özel olarak inşa edilen depodur.

Neşe Cizreliogulları


Bir cimsin 1 santimetreküpün ün gram cinsinden ağırlığına o cismin özgül ağırlığı denir. (gr/cm3)

Ersoy İnce


Bir radyoaktif maddenin 1 gramlık kütlesinin Curie veya 1 kilogramlık kütlesinin Becquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğudur.

Neşe Cizreliogulları


Yıldırım akımı tarafından birim direnç üzerinde harcanan enerjidir. Bu enerji, yıldırım akımının karesinin yıldırım boşalma süresi boyunca zamana göre integralidir.

Sevcan Arslan


Belli bir aktiviteye sahip bir nokta kaynaktan gelen gamma ışınlarının hava içinde 1 metre uzaklıkta meydana getirdiği ışınlama doz şiddetidir.

Ersoy İnce


Nükleer yakıtın birim kütlesinden fisyon reaksiyonu sonucunda açığa çıkan toplam enerji olup genellikle Megawatt-gün/ton cinsinden ifade edilir.

Ersoy İnce


Siz de sözlüğümüze kelime ekleyebilirsiniz. Kelime eklemek için lütfen giriş yapın.